لحظه  بروز رسانی 
ALI
خوشحالخوشحال
ALI

سلام پیشاپیش فرا رسیدن روز مرد بر همه شیر مردان

سلام
پیشاپیش فرا رسیدن روز مرد بر همه شیر مردان مبارک باد

مشاهده همه ی 6 نظر
ALI
خوشحالخوشحال
ALI

سلام بر همه دوستان کسی نیست خوش آمد بگه

سلام بر همه دوستان
کسی نیست خوش آمد بگه

مشاهده همه ی 10 نظر
ALI
خوشحالخوشحال
ALI

How do I feel when student of my first #English Fluency

How do I feel when student of my first Fluency batch Piyush Dave - who was in 10th in 2004, has completed his Diploma in Engineering, BE, M. Tech, is a Assistant Professor in Rajiv Gandhi Institute of Technology and is now the Founder of MHM’s Outcome based Education?

Well, I feel proud.

He is IT Skills Trainer with specialisaton in Python, Machine Learning and Artificial Intelligence. Trained 1000+ Students and Working Professionals in Python, Data Science and AI

He accompanied me as a visitor to BNI Business Genies meeting this Tuesday. To add glitter to gold, he shared his contacts with members and so did our members.

بــزن بــــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ALI
خوشحالخوشحال
ALI

When I first arrived at university in the UK, I was

When I first arrived at university in the UK, I was excited. Having grown up in Malaysia and Italy, I wanted to mix with as many British students as I could. I didn’t want to restrict myself to the Malaysian students.

I threw myself into the social scene. But I soon found that I couldn’t follow the conversations. How was that possible? My first language is English. What was happening?

Problem was there were too many references to British colloquialisms and idioms. It was a different language. I felt excluded. It was my job to fix this language problem.

Hang on. Why should I be the only one to ‘fix’ this problem? Why should I be expected to speak British English when I didn’t expect them to speak Malaysian English? I wasn’t planning to live in the UK. I was only here for university, a hub of multi nationalities, for 4 short years.

No. What we needed was to meet halfway. To speak a 3rd language - International English stripped of all culture-specific references. I helped my British friends become aware of this 3rd language. To fix this problem TOGETHER.

Next time you’re with your monolingual- speaking colleague, tell them that there is a 3rd language. That you’ll teach them how to speak it.

مشاهده همه ی 6 نظر
ALI
خوشحالخوشحال
ALI

"Man has dignity" and all that we say and behave in

"Man has dignity" and all that we say and behave in this means that "man" is "the most". Tool to achieve no purpose. Are many adversaries slogans and low those. We have such an attitude to be very transparent. In front of each individual, with any situation and any kind of communication. Although the conditions of society should be helpful but everyone can practice back to themselves. Instead of judging by others, we must see what we have to do to get rid of "fear" and "poverty".
ترجمه : " انسان کرامت دارد" و تمام آنچه بر این اساس می گوییم و رفتار می کنیم به این معناست که " انسان" خود " غایت " است. ابزار برای رسیدن به هیچ هدفی نیست.
شعارها بسیارند و باورمندان کم.
چنین نگرشی ما را بر آن می دارد که بسیار شفاف باشیم. در مقابل هر فردی، با هر موقعیتی و هر نوع ارتباطی.
اگر چه شرایط جامعه باید کمک کننده باشد که نیست ولی هر کس می تواند با برگشت به " خود" تمرین کند. به جای قضاوت دیگران ، باید دید برای رهایی از " ترس" ها و " فقر" های خود چه می کنیم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ALI
خوشحالخوشحال
ALI

I love life ❤ next to the friend's name ❤ next

I love life ❤ next to the friend's name ❤ next to a popular sweetheart ❤ The mother is his name... Milad Farkhondeh, Lady of the Holy Prophet Fatemeh Zahra (SA) and happy Mother's Day 🍃🏵🍃🏵🍃🏵🍃🏵🍃🏵🍃🏵🍃 Heaven is the place of the mothers who traveled and with the desire of health, joy and longevity for the mothers who are and love and stamp...

مشاهده همه ی 2 نظر
ALI
خوشحالخوشحال
ALI

زندگی را دوست دارم ❤ در کنار نام دوست ❤ در

زندگی را دوست دارم ❤ در کنار نام دوست ❤ در کنار یار محبوبی ❤ که مادر نام اوست...
میلاد فرخنده ی بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و روز مادر مبارک🍃🏵🍃🏵🍃🏵🍃🏵🍃🏵🍃🏵🍃
بهشت جایگاه مادرانی که سفر کردند و با آرزوی سلامتی ، دلخوشی و طول عمر برای مادرانی که هستند و عشق و مهر میبخشند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ALI
خوشحالخوشحال
ALI

در دیاری که در آن نیست یار کسی کاش

در دیاری که در آن نیست یار کسی
کاش یا رب که نیفتد به کسی کار کسی

مشاهده همه ی 10 نظر
Pari
Pari

هان اى روح آرام یافته و متین به سوى پروردگارت

هان اى روح آرام یافته و متین به سوى پروردگارت

هان اى روح آرام یافته و متین
به سوى پروردگارت بازگرد که تو از او خشنود و او از تو خرسند است.
پس در جرگه بندگان من درآى.
و به بهشت من داخل شو!

مشاهده همه ی 7 نظر