امار و اطلاعات
تعداد پرسش ها : 4167
تعداد پاسخ ها : 101103
تعداد پرسش های شما : 0 ( مشاهده )
تعداد پاسخ های شما : 0 ( مشاهده )
 
طبق بندي پرسش‌ها
 
تـــوجه :
* خواهـشا پرسش های خود را در طبقه بندی مورد نظر ارسال نمائید در غیر اینصورت پرسش شما بدون هیچ تذکری از سوی مدیران حذف خواهد شد و در بخش پرسش و پاسخ مسدود خواهید شد.
* از ارسال پرسش های حاوی تبلیغات ، تصاویر و متون خلاف قوانین سایت خودداری کنید.
* ارسالی هایی که هیچگونه جنبه ی پرسشی ندارند از این بخش بدون اطلاع کاربر ، حذف خواهند شد
چرا پرسش‌ها را علامت گذاري کنیم ؟
لیست پرسش‌هاي علامت گذاري شده هر کاربر در خانه ( داشبورد ) و در بخش پرسش و پاسخ او نشان داده می شود ، علامت گذاري کردن پرسش‌هايي که مایل به دنبال كردن پاسخ های آن هستید ، مراجعه بعدی به این پرسش‌ها را آسانتر و شما را از پاسخ‌هاي جديد با خبر خواهد نمود.
پاسخ‌ها
fooad.moghadami far
ﻣﯿﮑﺮﻭﺏ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻋﻠﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ‌ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ، ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ
ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺍﺯ ﺍﺭﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ‌ﻫﺎﯼ ﻣﯿﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻠﻮﻝ ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻨﻔﺮﺩ
ﯾﺎ ﺗﻮﺩﻩ ‌ﻫﺎﯼ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺯﯾﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻪ ﻭﯾﺮﻭﺱ ‌ ﻫﺎ ﻣﯽ
ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣّﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ .
ﻣﯿﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ‌ ﻫﺎ ﺍﺛﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮﯼ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻭ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺁﻧﺎﻥ ﭘﺎﯾﻬﮕﺬﺍﺭ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﯿﺎﺕ ﺍﻣﺮﯼ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺎﻣﻞ
ﮐﺮﺑﻦ، ﻧﯿﺘﺮﻭﮊﻥ، ﺳﻮﻟﻔﻮﺭ، ﻫﯿﺪﺭﻭﮊﻥ ﻭ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﯼ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ‌ ﻫﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﺳﺒﺰ
ﺍﺳﺖ. ﺣﺪﻭﺩ 1030 5× ﺳﻠﻮﻝ ﻣﯿﮑﺮﻭﺑﯽ ﺩﺭ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﺻﺮﻑ
ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺳﻠﻮﻟﺰ، ﺍﯾﻦ ﺳﻠﻮﻝ ‌ ﻫﺎ ﺣﺪﻭﺩ %90 ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﺯﯾﺴﺘﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺯﯾﺴﺖ ﮐﺮﻩ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ . ﺍﻧﺴﺎﻥ ‌ ﻫﺎ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ
ﻣﯿﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ‌ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ %90 ﺍﺯ ﺳﻠﻮﻝ ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ
ﻣﺎ، ﻣﯿﮑﺮﻭﺏ ‌ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
1393/08/17 - 03:23

مدیران این بخش

آخرين پرسش‌هاي اين بخش