بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
ܓ.✿سـِـــــــودا ܓ.✿
عاشقعاشق
ܓ.✿سـِـــــــودا ܓ.✿
image.jpg

یِـــک روز مــی رِسَـــد...

یِـــکْ مَــلافِــه سِــفیدْ پـایان مــی دَهَــدْ...

بِــه مَـــــــ ــــــن...

بِــه شِـیطَنَـتـــــْ هـایَــم...

بِــه بـازیگوشـــیـــ هـــٰایَــم...

بِــه خَـندِه هـایـــ بُــلَــنْدَمــ...

روزیــــ کِه هَــمِه بــا دیــدَنــِ عـکْســـَم

بُـغــْض میــ کُنَـند وَ میــ گـویـَنـْد:

دیــوانــِه دلمــان بـَرایــِ مَــسْــخَـره بـٰازیـــ هــٰایــَت تــَـنـگـْــ شـُــــدِهـ...

مشاهده همه ی 3 نظر
ܓ.✿سـِـــــــودا ܓ.✿
عاشقعاشق
ܓ.✿سـِـــــــودا ܓ.✿

√ ﻧﺒﺎﺭ ﺑـــﺎﺭﺍﻥ
ﻧﺒـﺎﺭ ﻟﻌﻨﺘـــے (!)
ﯾـﺎﺭﻡ ﺑﺎ ﺩﯾﮕـــﺮے ﺑﯿـﺮﻭﻥ ﺍﺳﺖ
ﺳﺮﻣـــﺎ ﻣﯿﺨـــﻮﺭد.../.
kkhgj2lss681w3csn.gif

مشاهده همه ی 32 نظر
ܓ.✿سـِـــــــودا ܓ.✿
عاشقعاشق
ܓ.✿سـِـــــــودا ܓ.✿

پسر: ضعیفه!دلمون برات تنگ شده بود اومدیم زیارتت کنیم!
دختر: توباز گفتی ضعیفه؟
پسر: خب… منزل بگم چطوره؟
دختر: وااااای… از دست تو!
پسر: باشه… باشه ببخشید ویکتوریا خوبه؟
دختر:اه…اصلاباهات قهرم.
پسر: باشه بابا… توعزیز منی، خوب شد؟… آشتی؟
دختر:آشتی… راستی گفتی دلت چی شده بود؟
پسر: دلم! آها یه کم می پیچه…! ازدیشب تاحالا.
دختر: … واقعا که!
...
پسر: خب چیه؟ نمیگم مریضم اصلا… خوبه؟
دختر: لوووس!
پسر: ای بابا… ضعیفه! این نوبه اگه قهرکنی دیگه نازکش نداری ها!
دختر: بازم گفت این کلمه رو…!
پسر: خب تقصرخودته! میدونی که من اونایی رو که دوست دارم اذیت میکنم… هی نقطه ضعف میدی دست من!
دختر: من ازدست توچی کارکنم؟
پسر: شکرخدا…! دلم هم پیچ میخوره چون تو تب وتاب ملاقات توبودم… لیلی قرن بیست ویکم من!
دختر: چه دل قشنگی داری تو! چقدر به سادگی دلت حسودیم میشه!
پسر: صفای وجودت خانوم!
دختر: می دونی! دلم… برای پیاده روی هامون… برای سرک کشیدن تومغازه های کتاب فروشی ورق زدن کتابها… برای بوی کاغذ نو… برای شونه به شونه ات را رفتن و دیدن نگاه حسرت بار بقیه… آخه هیچ زنی که مردی مثل مرد من نداره!
پسر: می دونم… می دونم… دل منم تنگه… برای دیدن آسمون چشمای تو… برای بستنی شاتوتی هایی که باهم میخوردیم… برای خونه ای که توی خیال ساخته بودیم ومن مردش بودم….!
دختر: یادته همیشه میگفتی به من میگفتی “خاتون”

پسر: آره… آخه تو منو یاد دخترهای ابرو کمون قجری می انداختی!
دختر: ولی من که بور بودم!
پسر: باشه… فرقی نمی کنه!
دختر: آخ چه روزهایی بودن… چقدردلم هوای دستای مردونه ات رو کرده… وقتی توی دستام گره می خوردن… مجنون من…
پسر: …
دختر: چت شد چرا چیزی نمیگی؟
پسر: …
دختر: نگاه کن ببینم! منو نگاه کن…
پسر: …
دختر: الهی من بمیرم… چشات چرا نمناکه… فدای توبشم…
پسر: خدا… نه… (گریه)
دختر: چراگریه میکنی؟
پسر: چرا نکنم… ها؟
دختر: گریه نکن … من دوست ندارم مرد گریه کنه… جلو این همه آدم… بخند دیگه… بخند… زودباش…
پسر: وقتی دستاتو کم دارم چطوری بخندم؟ کی اشکامو کنار بزنه که گریه نکنم…
دختر: بخند… و گرنه منم گریه میکنماا
پسر: باشه… باشه… تسلیم… گریه نمی کنم… ولی نمی تونم بخندم
دختر: آفرین! حالا بگو برای کادو ولنتاین چی خریدی؟
پسر: توکه میدونی من از این لوس بازی ها خوشم نمیاد… ولی امسال برات یه کادو خوب آوردم…

دختر: چی…؟ زودباش بگو… آب از لب و لوچه ام آویزون شد …
پسر: …
دختر: دوباره ساکت شدی؟
پسر: برات… کادو… (هق هق گریه)… برات یه دسته گل گلایل!… یه شیشه گلاب… ویه بغض طولانی آوردم…!
تک عروس گورستان!
پنج شنبه ها دیگه بدون تو خیابونها صفایی نداره…!
اینجاکناره خانه ی ابدیت مینشینم و فاتحه میخونم…
نه… اشک و فاتحه
نه… اشک و فاتحه و دلتنگی
امان… خاتون من! توخیلی وقته که…
آرام بخواب بای کوچ کرده ی من…
دیگر نگران قرصهای نخورده ام… لباس اتو نکشیده ام…. و صورت پف کرده از بی خوابیم نباش…!
نگران خیره شدن مردم به اشک های من هم نباش..۰!
بعد از تو دیگر مرد نیستم اگر بخندم…
اما… تـو آرام بخواب

 

 

kwxx35jy2xjqhxajaxc.pngمشاهده همه ی 63 نظر
ܓ.✿سـِـــــــودا ܓ.✿
عاشقعاشق
ܓ.✿سـِـــــــودا ܓ.✿

چقـבَر احمــق بوבَم کـہ اون لحظـہ هایـے کہ(!)

صـבَام میکرבے "عروسکــم "פֿـون میــבَویـבَ زیر پوستـم

و بـا ع ش ق میگفتــم جانــــم.../

غافـل از اینکــه واقعــا عروسکــے بیش نبوבَم...(!)

"عروســک פֿـیمـــہ شــب بــازے"

olhlwgt6svefnoxqqhit.jpg

 

 

مشاهده همه ی 4 نظر
ܓ.✿سـِـــــــودا ܓ.✿
عاشقعاشق
ܓ.✿سـِـــــــودا ܓ.✿

تنهایــے آבمــے را عــوض مے کنــב ؛

از تــو چیــزے مـے سازב که هیـچ وقــت نبــوבے . . .

گــاه آنقــבر با פֿـوבت פــــرف مــے زنــے

کـه وقتــے به او رسیــבے لام تا کــام בهــانت بـاز نمــے شــوב . . .

سـاعـت ها زیـر בوش مے نشینـے

به کاشـے هـاے פـمــام פֿـیـره مـے شــوے

غـذایـت را ســرב مــے פֿـــورے

ناهـــار را نصــف شـب

صبـפــــــانــه را شـــــــام

لباسهــایت בیگـر به تــو نمــے آینـــב

همــه را قیچــے مــے زنــے

ساعــت ها به یک آهنــگ تکــرارے گــوش مـے کنــے

و هیــچ وقــت آهنــگ را פـفـظ نمے شــوے

شـبـ ها علامـت ســوال هاے ذهنــت را مـے شمــارے

و آפֿـــر هــم تا صبـح بیــבارے

تنهـایــے از تــو آבمــے مــے ســازב

کـه בیگـــر شبیــه "آבمــــــــ" نیســت . . .

8m1wenugrp9e198zql8.jpg
مشاهده همه ی 14 نظر
ܓ.✿سـِـــــــودا ܓ.✿
عاشقعاشق
ܓ.✿سـِـــــــودا ܓ.✿

خبـــــــرش مثـل زلزلــه در تمــام من پیچیــده..

" تــ♥ـــو داری ترکـــم می کــنی "

و مــن ,

تـَرَک مـــی خــورم آرام ,

کــه فـرو بریــزم شکــوه رفتنــت را...


مشاهده همه ی 1 نظر
ܓ.✿سـِـــــــودا ܓ.✿
عاشقعاشق
ܓ.✿سـِـــــــودا ܓ.✿

بــعــב از مــבت هــا בاغ شــבه اســت جــسم ســرב و یــخ زבه ام ،

امـــا בســتــانـم ...

בســتــاטּ مــטּ هــنـوز هــم ســرב اســت ؛

حــتـــے ایــטּ تــب لــعــنتــــے هــم حـــرمــت نــگـــہ مــیــבارב بـــراے جــایــگــاه בسـ♥ـتــانــ♥ـت (!)

مشاهده همه ی 3 نظر
ܓ.✿سـِـــــــودا ܓ.✿
عاشقعاشق
ܓ.✿سـِـــــــودا ܓ.✿

כر قبرґ هـωـــــتـــґ

פֿـوابیـכه اґ بــہ پـہــلوے راωـــــت

گـפش چــωـــــبانـכه اґ بــہ פֿـاڪ

منتظـــر شنیــכטּ گامـہــایتــ

فاتـــــحــہ بـہــانــہ اωـــــت.

●•·˙مَـטּ هنـפز هــґ כـפωـــــتت כارґ˙·•●

◄◄◄منـــتـظرتـ´ـґ حتے اפن כنیـــا

פּَلے قـــפل بــכه ڪـــہ כیر بیــآے פֿــیلے כیــر.כیــر כیــر (!)مشاهده همه ی 6 نظر