لحظه  بروز رسانی 
✿ |: ✿ ریـــــحـان بـــــــانـو ✿ :| ✿
آروم و عادیآروم و عادی
✿ |: ✿ ریـــــحـان بـــــــانـو ✿ :| ✿

■بازی رُو تَغییر بِدِه، نَذار بازی تَغییرِت بِدِه؛)🎲💯■- Change the

■بازی رُو تَغییر بِدِه، نَذار بازی تَغییرِت بِدِه؛)🎲💯■- Change the

-■بازی رُو تَغییر بِدِه، نَذار بازی تَغییرِت بِدِه؛)🎲💯■-
Change the game, don't let the game change you

مشاهده همه ی 2 نظر
✿ |: ✿ ریـــــحـان بـــــــانـو ✿ :| ✿
آروم و عادیآروم و عادی
✿ |: ✿ ریـــــحـان بـــــــانـو ✿ :| ✿

ᔕOᗰETIᗰEᔕ, ᗩᒪᒪ YOᑌ ᑎEEᗪ Iᔕ TO ᖴIᑎᗪ YOᑌᖇᔕEᒪᖴ♡

ᔕOᗰETIᗰEᔕ, ᗩᒪᒪ YOᑌ ᑎEEᗪ Iᔕ TO ᖴIᑎᗪ YOᑌᖇᔕEᒪᖴ♡

ᔕOᗰETIᗰEᔕ, ᗩᒪᒪ YOᑌ ᑎEEᗪ Iᔕ TO ᖴIᑎᗪ YOᑌᖇᔕEᒪᖴ♡

[گاهی اُوقات تَنها چیزی کِه اِحتیاج داری اینِه کِه خُودِتُو پِیدا کُنی؛)🗝🎡💿]

مشاهده همه ی 4 نظر
✿ |: ✿ ریـــــحـان بـــــــانـو ✿ :| ✿
آروم و عادیآروم و عادی
✿ |: ✿ ریـــــحـان بـــــــانـو ✿ :| ✿

ᗪOᑎ'T ᗷEᒪIEᐯE Iᑎ ᒪᑌᑕK, ᗷEᒪIEᐯE Iᑎ ᕼᗩᖇᗪ ᗯOᖇK♡

ᗪOᑎ'T ᗷEᒪIEᐯE Iᑎ ᒪᑌᑕK, ᗷEᒪIEᐯE Iᑎ ᕼᗩᖇᗪ ᗯOᖇK♡

ᗪOᑎ'T ᗷEᒪIEᐯE Iᑎ ᒪᑌᑕK, ᗷEᒪIEᐯE Iᑎ ᕼᗩᖇᗪ ᗯOᖇK♡

[بِه جایِ شانس، بِه سَخت کار کَردَن اِعتِقاد داشتِه باش!؛)💯💫💡]

مشاهده همه ی 3 نظر
✿ |: ✿ ریـــــحـان بـــــــانـو ✿ :| ✿
آروم و عادیآروم و عادی
✿ |: ✿ ریـــــحـان بـــــــانـو ✿ :| ✿

Iᖴ YOᑌ ᔕIᒪEᑎᑕE YOᑌᖇ ᗰIᑎᗪ, YOᑌ ᑕᗩᑎ ᕼEᗩᖇ GOᗪ'ᔕ ᐯOIᑕE♡

Iᖴ YOᑌ ᔕIᒪEᑎᑕE YOᑌᖇ ᗰIᑎᗪ, YOᑌ ᑕᗩᑎ ᕼEᗩᖇ GOᗪ'ᔕ ᐯOIᑕE♡

Iᖴ YOᑌ ᔕIᒪEᑎᑕE YOᑌᖇ ᗰIᑎᗪ, YOᑌ ᑕᗩᑎ ᕼEᗩᖇ GOᗪ'ᔕ ᐯOIᑕE♡

[وَقتی ذِهنِت رُو آروم کُنی، میتونی صِدایِ خُدا رُو بِشنَوی...!:)♥️🎆💭]

مشاهده همه ی 4 نظر
✿ |: ✿ ریـــــحـان بـــــــانـو ✿ :| ✿
آروم و عادیآروم و عادی
✿ |: ✿ ریـــــحـان بـــــــانـو ✿ :| ✿

ᗩ TᖇEE ᗯITᕼ ᔕTᖇOᑎG ᖇOOTᔕ ᒪᗩᑌGᕼᔕ ᗩT ᔕTOᖇᗰ♡

ᗩ TᖇEE ᗯITᕼ ᔕTᖇOᑎG ᖇOOTᔕ ᒪᗩᑌGᕼᔕ ᗩT ᔕTOᖇᗰ♡

ᗩ TᖇEE ᗯITᕼ ᔕTᖇOᑎG ᖇOOTᔕ ᒪᗩᑌGᕼᔕ ᗩT ᔕTOᖇᗰ♡

[دِرَختی کِه ریشِه‌هایِ قَوی دارِه بِه طوفان می‌خَندِه؛)🌳🔎🔮]

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید