لحظه  بروز رسانی 
shahin
shahin

می‌گویندعشق خدا به همه یکسان استولی. من می‌گویممرا بیشتر از همه

می‌گویندعشق خدا به همه یکسان استولی. من می‌گویممرا بیشتر از همه


می‌گویند
عشق خدا به همه یکسان است
ولی... 
من می‌گویم
مرا بیشتر از همه دوست دارد
و گرنه... 
به همه
یکی مثل تو می‌داد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
shahin
shahin

دیوانه ام می کند.فکر این کهزنده زندهنیمی از من رااز من

دیوانه ام می کند.فکر این کهزنده زندهنیمی از من رااز من

دیوانه ام می کند.
فکر این که
زنده زنده
نیمی از من را
از من جدا کنند.
لطفا.....
تا زنده ام با من بمان

مشاهده همه ی 3 نظر