لحظه  بروز رسانی 
♥×♣Д.๓.Í.Я♣×♥
مهربونمهربون
♥×♣Д.๓.Í.Я♣×♥

←زنـــدگــی مـَََـن⇨ ←انـتـِِِخــاب مــَن⇦ ←اشـتبــاهـات مََــن⇨

←زنـــدگــی مـَََـن⇨

←انـتـِِِخــاب مــَن⇦

←اشـتبــاهـات مََــن⇨

←بهــشت و جهــنَم مََــن⇦

←بـه هیــــچ بـــــــــــنی بــَشــــــــــــــــــــــَری

ربــطــــــــــی نــــداره✔
igvd_img_20161201_144518.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر
♔Я♔ξ♔Ż♔Ậ♔
شیطونشیطون
♔Я♔ξ♔Ż♔Ậ♔

✠قَـــهرمــان یَــعنی مَــن کِـ جَــنگیدَم بــآ بــآطنــم✠ ✠یَــعنی جَــنگیدَم بــآ

✠قَـــهرمــان یَــعنی مَــن کِـ جَــنگیدَم بــآ بــآطنــم✠
✠یَــعنی جَــنگیدَم بــآ ذآتِــ بَــدُ نبــخشیدَنُ نفهـــمیدَن✠
✠قَــهرمــآن یَــعنی نَــترسیــدَن،بِــ مُــشکلـــآ خَـــندیدن (: ✠
✠نَ اون خــوشگلــآ کِــ دَر میــرَن،میــشن بَــدتَــراَز اَهــریمَــن✠
✠قَــهرمــآن یَــنی آقــآم کِــ یــآد دآد چیــزی اَز کــسی کِــش نَــرَم✠
✠قَــهرمــآن یَــنی انــقـد دوییــدهـ کِــ جُفــ پــآهــآش کَــردهـ وَرَم✠
✠یــآدش رَفــتهـ عِــشقَــرَم✠
✠قَـــهرمــآن یَــعنی پِــدر کِـ ســآیش رو سَــرَمــهـ✠
✠یِ قــهرمــآن اونــهـ کِـ مُــدآفعِ حَــرَمــهـ✠
✠قَــهــرمــآن اونـهـ کِـ نِــگرانِ سَــرزَمیــنَــمهـ✠
✠نِــگرآنِ دَردِ میــهَــنهـ✠
✠قَــهــرِمــآن اون مــآدَرهـ کِـ جــلو دَرِ اِویــنهـ✠
✠سِ ســآعتــ الــتمــآس تــآ 10 دِیــقـهـ بَــچشو ببیــنهـ✠
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~~•~•~•~•~•~•~
✠قَــهــرمــآن بَــچهـ هــآیِ جــویــبــآرو مــآزنــدرانـ و کُشــتی بــودن کِــ
امکــآنــآتشون نصفِــ خــآرجیــآم نــی وَلـی بــآز مِـدآلِ اُلمــپیک میــآرن✠
✠قــهــرمــآن یَــنی مهــدیِ بــآقــری یَــعنی هــمت و بــآکــری یَــعنی
عَبــآسِ بــآبــآیی✠
✠قَــهــرمـآن یَــعنی شُــهدآیِ گُــمنآمــی کِـ حــتی اســمشونم نمیــدونیم✠
✠قــهــرمــآن یَــعنی کیــآنوشِ رســتمی کِــ زیــرِ وزنــهـ بـهـ اون سَــنگینی
دآد میــزنهـ ایــــــرآن✠
✠قَــهــرمــآن یَــعنی عِشــق قُــدرت ایــمــآن✠
✠قَــهــرمـآن یَــعنی کُـردو بَــلوچُ خــوزســتــآنی کِــ تــو اون هَــوآ
مَــرزآمــونو بــی مــنت نــگهـ دآشــتن✠
✠قَـهــرمــآن یَــعنی غیــرتِ تُــرکُ لُــرُ تهــرآنــی
یَــعنی شیــرآزو اصــفــهـآنُ کِــرمــآنی✠
✠قَــهـرمــآن یَــعنی حــآج قــآسم خـودمون.سلیــمــآنی✠
✠قَــهـرمــآن اون دخــتریـهـ کِــ دَســت فــروشی میــکنهـ امّــا تَــن فــروشی نَ✠
✠قَــهـرمـآن اون فَــقیریـهـ کِـ کیــفِ پـــول پیــدآمیــکنهـ امّــا دنــبـآلِ صــآحبش میــگردهـ
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

39vw_aviary_1479492656390.jpg

مشاهده همه ی 59 نظر
♔Я♔ξ♔Ż♔Ậ♔
شیطونشیطون
♔Я♔ξ♔Ż♔Ậ♔

✠آتیــــشَم،جــآیِ ایـــنکِــ آبــ بــآشــی بِــــنزیــــن میـــریـــزیو هِـــی میشــــی پ

✠آتیــــشَم،جــآیِ ایـــنکِــ آبــ بــآشــی بِــــنزیــــن میـــریـــزیو هِـــی میشــــی پــآپــیچَــم✠
✠کـــآرآیــی میـــکُنی عَــمداً کِــ تــو جَــم آبـــ میـــشَم✠
✠هِـــی میـــزَنی،لِــهــ میـــکُنــی،میـــندآزی دور دآغیــــشَــم✠
✠فِــکــ میــکُــنی بــآزیــچَــم✠
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~~•~•~•~•~•~•~
http://uupload.ir/files/ppv0_img_20160427_135624.jpg

بــزن بــــاران
مشاهده همه ی 80 نظر
♔Я♔ξ♔Ż♔Ậ♔
شیطونشیطون
♔Я♔ξ♔Ż♔Ậ♔

✠هَـــمیــنــ کــهـــ بِــخــآی بِــهــ بَقــیهــ بِــفَــهمونـــــی حــوصِــلهــ نَــدآری

✠هَـــمیــنــ کــهـــ بِــخــآی
بِــهــ بَقــیهــ بِــفَــهمونـــــی
حــوصِــلهــ نَــدآری
خــودِشــ حــوصِــلهــ میــخـآد✠(:✠
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~~•~•~•~•~•~•~
✠ــ♣ℜ♣ــ✠
http://uupload.ir/files/x05y_img_20160427_135701.jpg

بــزن بــــاران
مشاهده همه ی 42 نظر
♔Я♔ξ♔Ż♔Ậ♔
شیطونشیطون
♔Я♔ξ♔Ż♔Ậ♔

✠مـیـــگَــن چِــرآ ولـــش میـــکُنـی کِــ بَــعد بِـــگی کـــآش بــــود✠ ✠میـــگَــم

✠مـیـــگَــن چِــرآ ولـــش میـــکُنـی کِــ بَــعد بِـــگی کـــآش بــــود✠
✠میـــگَــم آخــه وآســـه چــی دِلـــو بِــدی پــآش زود✠
✠اون فَــقَط یِـــبآر بِـــهم گُــفتـــ دوسِتــــ دآرم✠
✠هِـHeـه✠
✠اون یِـــبآرَم گـــوشی دَســـته رفیــــقآش بـــــود /:✠
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~~•~•~•~•~•~•~
✠ــ♣ℜ♣ــ✠
http://uupload.ir/files/jlhv_img_20160427_135807.jpg

مشاهده همه ی 31 نظر
♔Я♔ξ♔Ż♔Ậ♔
شیطونشیطون
♔Я♔ξ♔Ż♔Ậ♔

↯⇜سَلامَتیِ سِه تَڹ↯↯↯ مُرده شُور↻ و رُوضِه خوڹ↻ و دَستے ڪہ

↯⇜سَلامَتیِ سِه تَڹ↯↯↯
مُرده شُور↻ و رُوضِه خوڹ↻ و دَستے ڪہ گِرفْت زیر تابوتِ مَڹ↻
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~~•~•~•~•~•~•~
 ↺↯سَلامَتیِ سِه↯↯↯ روزَم
روزِ مَرگم↻روز دَفنَم↻روزِ هَفتَم↻⇂⇃
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~~•~•~•~•~•~•~
⇜سَلامَتے اوڹ نَفَس↯
↾↿ڪہ دیگه یادَم واسَش↯↯ خاطِرَس➲ْ
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~~•~•~•~•~•~•~
http://s7.picofile.com/file/8234112784/b5ced0004ed58c641b280085dfc09bd7.jpg

مشاهده همه ی 44 نظر
♔Я♔ξ♔Ż♔Ậ♔
شیطونشیطون
♔Я♔ξ♔Ż♔Ậ♔

✔️محڪــم بآش حآجے ✘ ✔️اَگہ خیلے نرم بِشے ! ✘ ✔️همہ

✔️محڪــم بآش حآجے

✔️اَگہ خیلے نرم بِشے !

✔️همہ 【خمت مے ڪــنטּ
 
✔️حتے ڪـسے ڪــــہ اِنتظآر ندآرے !
http://uupload.ir/files/3san_photo_2016-01-11_12-25-20.jpg
مـــنـــ داغـــونـــمــــ...
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدایـــــــــــــــــــا
مــیـــــشــــهـــــ بـگـــــیـــــــ خـــــــدمـــاتــــــ ِ پـــــســـ از خلقـــتـــــتـــــ کــــــــــــجـــاســـــــــــتــــــــــــــــ
http://kafshdoozaki.ir/wp-content/uploads/2013/12/love-black-3.jpg

مشاهده همه ی 21 نظر
♔Я♔ξ♔Ż♔Ậ♔
شیطونشیطون
♔Я♔ξ♔Ż♔Ậ♔

✔️منَم یہ زمانے کلے رِفیـق داشتَم✔️ ⇦بہ تنهایـیم نَخَنـــد حاجـی

✔️منَم یہ زمانے کلے رِفیـق داشتَم✔️

⇦بہ تنهایـیم نَخَنـــد حاجـی...

✔️تقــصیر رفیــقام نبودآآآآ.....

✔️بـآزارِ خــریدُ و فــروش یهــو دآغــ شــد
http://uupload.ir/files/kymz_photo_2016-01-24_15-33-48.jpg

مشاهده همه ی 20 نظر
♔Я♔ξ♔Ż♔Ậ♔
شیطونشیطون
♔Я♔ξ♔Ż♔Ậ♔

✔️ ﺑــــﯽ ﻫــَﺪﻑ ﻗــــــﺪَﻡ ﺯﺩﻥِ ﭘــِﺴﺮآ . . ✔️

✔️ ﺑــــﯽ ﻫــَﺪﻑ ﻗــــــﺪَﻡ ﺯﺩﻥِ ﭘــِﺴﺮآ

.
.

✔️ مـِثـــل ﮔــــﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻥِ ﺩُﺧــﺘرآﺳــﺖ
http://s1.picofile.com/file/8227740484/large_8_.gif

مشاهده همه ی 68 نظر
♔Я♔ξ♔Ż♔Ậ♔
شیطونشیطون
♔Я♔ξ♔Ż♔Ậ♔

مام کلے رِفیـــــْـــــق داشتیـــْــم واسَمـــــّّـــــون پُستـــ ثابِت میزاشتن

مام کلے رِفیـــــْـــــق داشتیـــْــم
واسَمـــــّّـــــون پُستـــ ثابِت میزاشتن
میگفتَن و دوسِمــــــــــون داشتن❤️
وَلْے یِہ قانونے هَست کِہ میگہ ☝️
وقتے رفیقت رفیق جدید پیدا میکنہ
خودِت بُرو
تا حُرمتا نشکنَہ
 

http://photos01.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2015/12/3/23/1449171600829610.jpg رِفـــــیـــــقایے داشتَـــــم کہ با دُنیا عوضِشـــــون نمےڪردم

وَلے خُبـــْــ

دُنیــــــْــــا عَوضِشون کرد

http://s5.picofile.com/file/8108875050/55636512606976917597.gif

میْگَمْ بِ بَهْضْیٰاْیْےْ کِ رٍفْیْقْ بُو‌دَنْ وَلٍےْ نٰاْرُوْ زَدن

برٰاْشْو‌نْ مُتَاَسِفَم‌ نَ وٰاْسْ خٰاْطِرْ اْیْن‌کِ قِیْدْ مٰاْرُوْ زَدَن

فَقَط وٰاْسْ خٰاْطِر اوْن حَرفایے کہّ زَدَن

مشاهده همه ی 24 نظر