لحظه  بروز رسانی 
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

سرنوشتم اگر اینست که می بینم حکم تغییر قضا را به

سرنوشتم اگر اینست که می بینم حکم تغییر قضا را به که باید گفت؟
آی خط خوردگی صفحه پیشانی من! این همه خط خطا را به که باید گفت . . . ؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

سرنوشتم اگر اینست که می بینم حکم تغییر قضا را به

سرنوشتم اگر اینست که می بینم حکم تغییر قضا را به که باید گفت؟
آی خط خوردگی صفحه پیشانی من! این همه خط خطا را به که باید گفت . . . ؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

گفتی به ماه نگاه کن یاد من باش به یاد لحظه

گفتی به ماه نگاه کن یاد من باش به یاد لحظه های سرد من باش
انگار روزو شبم بی ماه نمیشه به خدا یادتم بی ماه همیشه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

گفتی به ماه نگاه کن یاد من باش به یاد لحظه

گفتی به ماه نگاه کن یاد من باش به یاد لحظه های سرد من باش
انگار روزو شبم بی ماه نمیشه به خدا یادتم بی ماه همیشه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.
آروم و عادیآروم و عادی
.:.☔️..بــ ــ ــ ــاࢪانــ ــ ــ☔️.:.

حقارت واژه ها را وقتی دیدم که نتونستن مهربونیت رو توصیف

حقارت واژه ها را وقتی دیدم که نتونستن مهربونیت رو توصیف
.

حقارت واژه ها را وقتی دیدم که نتونستن مهربونیت رو توصیف کنند به اندازه تمام خوبی های دنیا برات آرزوی موفقیت دارم.{-35-}{-w67-}

دوســٺ جونــی تولــــدٺ کلــــی هپــــی مپــــی😍
شاهیــن جــان امیــــدوارم به همــه ی آرزوهــــای قشنگــٺ بــرسی
ٺــــوی ایــن چنــدســال ٺـوبهٺـــریــن رفیقــم بــودی و هسٺــی .
بمــون بــرام ٺــا همیشــھ🎉🎊
{-99-}
{-98-}
{-111-}{-106-}
{-102-}

مشاهده همه ی 6 نظر