لحظه  بروز رسانی 
الهــــــه نـــ ـازـ✔
الهــــــه نـــ ـازـ✔

می رفتند و می گفتند از این جا تا خدا

می رفتند و می گفتند از این جا تا خدا هزار فرسنگ است وهزاران گام. جوانمرداما برخاست و گفت:از اینجا تا خدا سه گام بیشتر نیست . تعجب کردند وشوریدند و فریاد زدند و گفتند:عمری است می رویم و هنوز نرسیده ایم .چگونه تو می گویی سه گام بیشتر نیست ! جوانمرد گفت :گام اول این است که بگویی :خدا ودیگر هیچ .گام دوم انس است و سومین گام سوختن . و خود گفت:خدا و انس گرفت و سوخت... انها اما همچنان می رفتند و همچنان میگفتند :از اینجا تا خدا هزار فرسنگ است و هزاران گام. عرفان نظر اهاری

مشاهده همه ی 1 نظر