لحظه  بروز رسانی 
شیوا( مدیر گروه دختر غمها)
شیوا( مدیر گروه دختر غمها)

اینجا من، بستگی دارم به تو. به حرفهایت،

اینجا من، بستگی دارم به تو. به حرفهایت،

اینجا من،
بستگی دارم به تو...
به حرفهایت،
ارامشت،به بودنت...
اینجا اگر تو باشی،
فدای سر هرکه که می خواهد نباشد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شیوا( مدیر گروه دختر غمها)
شیوا( مدیر گروه دختر غمها)

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﺍﺳـت ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﺗـﻮ

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﺍﺳـت ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﺗـﻮ

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﺍﺳـت
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ
ﺗـﻮ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫــد

ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺍﺯ ﺗــﻮ
ﻫﯿــﭻ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ

ﺗـﻮ
ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺗـﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﯽ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شیوا( مدیر گروه دختر غمها)
شیوا( مدیر گروه دختر غمها)

هست تنهایی به از یاران بد نیک چون با بد

هست تنهایی به از یاران بد نیک چون با بد

هست تنهایی به از یاران بد
نیک چون با بد نشیند بد شود

یار بد بدتر بود از مار بد
تا توانی میگریز از یار بد

مار بد تنها همی بر جان زند
یار بد بر جان و بر ایمان زند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شیوا( مدیر گروه دختر غمها)
شیوا( مدیر گروه دختر غمها)

ای زندگی تن و توانم همه تو جانی

ای زندگی تن و توانم همه تو جانی

ای زندگی تن و توانم همه تو

جانی و دلی ای دل و جانم همه تو

تو هستی من شدی از آنی همه من

من نیست شدم در تو از آنم همه تو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شیوا( مدیر گروه دختر غمها)
شیوا( مدیر گروه دختر غمها)

یار من و حریف من خوب من و لطیف من

یار من و حریف من خوب من و لطیف من

یار من و حریف من خوب من و لطیف من
چست من و ظریف من باغ من و بهار من

ای تن من خراب تو دیده من سحاب تو
ذره آفتاب تو این دل بی‌قرار من

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شیوا( مدیر گروه دختر غمها)
شیوا( مدیر گروه دختر غمها)

هم نور دل منی و هم راحت جان هم فتنه

هم نور دل منی و هم راحت جان هم فتنه

هم نور دل منی و هم راحت جان
هم فتنه برانگیزی وهم فتنه نشان
ما را گوئی چه داری ازدوست نشان
ما را از دوست بی‌نشانیست نشان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید