لحظه  بروز رسانی 
شیوا رضایی
مهربونمهربون
شیوا رضایی

این روزها پارو را رها کرده ام و دراز شده ام

normal_2726_2

این روزها پارو را رها کرده ام و دراز شده ام کف قایقی معلق که به هیچ کجا نمی رود….

نظرات برای این پست غیر فعال است
شیوا رضایی
مهربونمهربون
شیوا رضایی

راه که میروی ، عقب می مانم نه برای اینکه

normal_2726_2
راه که میروی ، عقب می مانم نه برای اینکه نخواهم با تو همقدم باشم ، میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم ، میخواهم ردپایت را هیچ خیابانی در آغوش نکشد …

تو فقط برای منی …

 

نظرات برای این پست غیر فعال است
شیوا رضایی
مهربونمهربون
شیوا رضایی

تـو چـه مـیفـهـمـی از روزگـارم ….از دلـتـنـگـی ام …گـاهـی بـه


normal_2726_2

تـو چـه مـیفـهـمـی از روزگـارم ….

از دلـتـنـگـی ام …

گـاهـی بـه خـدا الـتـمـاس مـیـکـنـم …

خـوابـت را بـبـیـنـم …

مـیـفـهـمـی ؟!!

فـــــقــــــط خـــوابــــــت را !!!

نظرات برای این پست غیر فعال است