لحظه  بروز رسانی 
milad
قبراققبراق
milad

این پست بازنشر باید داشته باشه همینتوﯼ ﺩﺧﺘﺮیﺍﮔﻪ ﺧﻮﺩتوبرام ﻟﻮﺱ ﻧﮑنی

این پست بازنشر باید داشته باشه همین{-35-}{-35-}
http://uupload.ir/files/ay2e_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8_(50).gif
تو
ﯼ ﺩﺧﺘﺮی
ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺩتوبرام ﻟﻮﺱ ﻧﮑنی ، ﺍﮔﻪ ﺑﺎﻫﺎم ﻗﻬﺮ ﻧﮑنی ﻭ ﻧﺎﺯ نکشم
ﺍﮔﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﭼﺸﺎﺕ ﻣﯿﭽﺮﺧﻪ ﺍز ﺣﺴﻮﺩﯼ ﺩﯾﻮﻧﻪ ﻧﺸﻢ
ﺍﮔﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺩﻧﺎﺕ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻧﺸﻢ
... ﺍﮔﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﺮﺳﻢ
ﺍﮔﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﺕ ﻧﺬﺍﺭﻡ ، ﺍﮔﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻨﻢ
ﺍﮔﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ میخرم ﭘﯿﺮﻫﻨمو ﻧﮑشی
ﺍﮔﻪ ﻟﺐ ﻭ ﻟﻮﭼﻪ ﺁﻭﯾﺰﻭﻥ ﻧﮑنی ﺗﺎ ﺑﻐﻠت نکنم
ﺍﮔﻪ ﺑﻬﺖ ﻧﮕﻢ خانومم
ﺍﮔﻪ ﺑﺮﺍﺕ دیوونه ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭﻧﯿﺎﺭﻡ
ﺍﮔﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﻭ ﮐﻮﻟم ﻧﺮی ﺑﺎﻻ ، ﺍﮔﻪ ﺑﺮﺍم ﻋﺸﻮﻩ نیای
ﺍﮔﻪ ﮔﻮﺷﺘﻮ ﻧﭙﯿﭽﻮﻧﻢ ﻭ ﻧﮕﻢ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻝ ﻣﻨﯽ
ﺍﮔﻪ ﻧﺎﻏﺎﻓﻞ ﺩﺳﺘﺎﺗﻮ ﻧﮕﯿﺮﻡ
ﺍﮔﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺎﺭ ﺑﺪﯼ ﮐﺮﺩی ﺑﺎ ﺗﺮﺱ ﺑﻬﺖ ﻧﮕﻢ
ﺍﮔﻪ ﻟﺞ ﺑﺎﺯﯼ نکنی
ﺍﮔﻪ ...
ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﯾﻮﻭﻧﻢ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﻧﻤﯿﺸﯽ !
ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﻪ اقا ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻢ ! اقای ﺗﻮ !
ﺍﻣﻤﻤﺎ !!!
ﺗﻮ ﭘﺴﺮﯼ !
ﺍﮔﻪ ﺑﺮﺍش ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻧﺸﯽ ، ﺍﮔﻪ ﺭﻭش ﺣﺴﺎﺱ ﻧﺒﺎﺷﯽ
ﺍﮔﻪ ﺗﻪ ﺭﯾﺶ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ، ﺍﮔﻪ ﺑﺎﻫﺎش ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ ﻧﺒﺎﺷﯽ
ﺍﮔﻪ ﺑﻬش ﺍﺧﻤﺎﯼ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﻧﮑﻨﯽ
ﺍﮔﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺎﻟش ﺭﻓﺖ ﻋﻘﺐ ﻧﮕﯽ ﺍﻭﻧﻮ ﺑﮑﺶ ﺟﻠﻮ
ﺍﮔﻪ ﺩﺳﺘشو ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮕﯿﺮﯼ
ﺍﮔﻪ ﻧﮕﯽ ﻫﺮﮐﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﯼ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﮕﻮ ﺗﺎ ﺑﺒﺨﺸﻤﺖ
ﺍﮔﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮش ﻧﺬﺍﺭﯼ ، ﺍﮔﻪ ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺻﺪﻗش ﻧﺮﯼ
ﺍﮔﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧش ﻧﺸﯽ ، ﺍﮔﻪ ﺑﻬش ﻧﮕﯽ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻣﻦ
ﺍﮔﻪ ﻧﮕﯽ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻢ ﺧﻮﺑﯽ
ﺍﮔﻪ ...
ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ توهم ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﻭ ﻋﺎﺷﻖ اون نمیشی ﺗﺎ ﺍﻭﻧﮑﺎﺭﺍﺭﻭ ﺑﺮﺍﺕ
نکنه !
ﻣﻦ ﺗﻮﺭﻭ ﻣﺮﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ !
ﻣﺮﺩ ﻣﻦ !
ﭘﺲ ﺑﯿﺎ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺵ !
ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮﻧﺪﺍﺭ ! ﺩﻣﺎﻏﺘﻮﻋﻤﻞ ﻧﮑﻦ ! ﻟﻮﺱ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻥ !
ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻫﻤﻮﻥ ﺁﺩﻡ ﻭ ﺣﻮﺍﯾﯿﻢ ! ﺑﯿﺎ ﺟﺎﻫﺎﻣﻮﻧﻮ ﻋﻮﺽ ﻧﮑﻨﯿﻢ !
ﻣﻦ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪﺍﺭﻡ ﺗﻮ ﺻﻼﺑﺖ
منم ﻧﮕﺎﻫمو ﻧﮕﻪ میدارم تو نجابتتو
ﺑﯿﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ !
ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ مرد ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮ !
ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دختر ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ !
ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺸﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﺮﺩ !
ﻗﺒﻮﻝ؟؟؟{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}http://uupload.ir/files/053y_original.gif

مشاهده همه ی 60 نظر
milad
قبراققبراق
milad

دُخـتر : بـابـا؟ بـابـا : جُونِهـ بـابـا ?!

http://uupload.ir/files/8r08_screenshot_2015-04-20-15-49-24-1.png

دُخـتر : بـابـا؟

بـابـا : جُونِهـ بـابـا ?!

دُخـتر : چِـلا تـُو دالـی مـآکالُونـی دُلـُست مـُوکُونی ؟؟

بـابـا : مَگِهـ تُو فُضـولی ؟! تُو فـَقط بُخـُور ...

دُختـر : عـِعـع !! بابا بُوگـووو؟؟

بـابـا : خُب تُولِهـ یِ مَـن ... مامانـی مَریـضْ شُـدِه بـآیـَد استـراحـت کُنِهـ ...

دُختـَر : هَر کسـی کِهـ مَلیـض میشِهـ دیگِـه نِمیتُونِهـ مـاکـالُونـی دُلـُستْ تُونـِه ؟

بـابـا : آرِهـ دیگِهـ ... فقَط بایَـد اِسـتِراحَـت کُنِهـ ...

دُخـتَر : بـابـایی؟

بـابـا : جُونـِه بابـایـی؟

دُختـَر : تُو مامـان رُو بیشتَـر دوسـت دالـی یـا منُو؟

بـابـا : تُولِهـ سُـوالایِ س‍ـَخت میپُرس‍ـی هاااا ...

دُخـتَر : بُوگوو دیِهـ بـابـایی ...

بـابـا : مـامـانی رُو !!

دُختـَر : پَـس مـَن شـی؟ .

بـابـا: اـی جاااانَم .. تُورو هَـم دوسـت دارَم وَلـی مـامـانِتُو بیشـتَر ...

دُختـَر : چـِلااا ؟!؟!

بـابـا : خُـب عِشقَمِهـ دیگِهـ ...

دُختـر : بـابایـی ؟

بـابـا : جُونِهـ بابایـی ؟؟

دُخـتَر : مَـنم مـامـانی رُو بیشتَر اَز تُـو دُوسـتْ دالَمـ ؟!

بـابـا : اِـی شیـطُون!

دُختـَر : اِ خُـب مـاکالُونـیِ مامـانـی اَز مـاالِ تُـو خُـومشَزِهـ تَلِهـ ...

بـابـا : باااشِعـ تُـولِهـ تَسلـیم ..‌ مـامانـی رُو اَز مـن بیشتـَر دوسـت داشـتِهـ بـاااش...
حالا بپـر تو بغـل بـابـا ، خسـتِگیش دَر بـِرِهـ ...

دُخـتر : آخ جُـوون ، دوستـت دالـَم بابـایی ...{-23-}

بـابـا : چـی شُد؟؟ تُو کِهـ گ‍ُفتـی مـامانو دوسـت دارـی!!


دُخـتر : آآآآلِهـ ..
وَلـی م‍ـامـان کِهـ اَلان اینجـا نیشـت ! رِفتِهـ بِهشـتْ استِرااحَت کُنِهـ ... بِـهش نَگیـاااا .

بـابـا : ب‍ـاشِهـ..

تُو ه‍َـم دُخـترهـ مـامـانِ تولَهـ تـی دیگِهـ ... فَقـط بَلـدی دِلبَرـی کُنـی ..{-35-}{-35-}http://uupload.ir/files/84a1_beautiful_baby_girl_11.jpg

مشاهده همه ی 113 نظر
milad
قبراققبراق
milad

این پست واقعیته ما ادماستااااا مرام معرفتتو نشون بده، بازنشر نکنی

این پست واقعیته ما ادماستااااا مرام معرفتتو نشون بده، بازنشر نکنی ناامردیاااا{-60-}{-60-}http://uupload.ir/files/4gf_s9zav6im9ffsxn1mmtj4.gif
اولی: ولی من براش چیزی تو عشق کم نذاشتم..

دومی: هیچ وقت تمام محبت و عشقت را یکجا کادو پیچ نکن و به کسی هدیه نده

اولی: اون کسی نبود، معشوقم بود..

دومی: بود..! اما معشوقت نموند..

میدونی..!

به آدما وقتی همۀ یک چیزی را یکجا بدی، ازش خسته میشن.

وقتی به تهِ یک چیزی برسند، راهشون را عوض میکنند..

اولی: ولی این خاصیتِ عشقه.. نباید تو احساس کم گذاشت..

دومی: کم نزار.. نامردی هم نکن.. میدونی..!!

بیشتر از دیروز و کمتر از فردا مایه بذار..

اولی: عشق را نمیشه معیار کرد.. واحد سنجش نداره که چقدر مایه بذاری

دومی: ولی آدما معیار سنجش دارند..

اولی: چی میخوای بگی..!

دومی: وقتی همۀ محبتت را یک دفعه به کسی نشون بدی،

ممکنه فردا نتونی مثل دیروز بهش محبت کنی.. عشق بورزی..

میخوام بگم که اون به محبت دیروزت خو گرفته.. و

بی محبتی امروزت را به حسابِ بی علاقگی و نخواستنت میزاره..

اگه میخوای از چشمش نیفتی،

همیشه جایی برای کشف خودت و محبتت بزار..

همیشه عشق بورز، اما تا جایی که

بتونی فردا بیشتر از دیروز بهش عشق بورزی..

اولی: ولی اینکه شبیه معامله است..

دومی: دقیقا.. تو هم امروز یک ورشکسته ای..

اگه دیروز همۀ احساستُ یکجا سرمایه گذاری نکرده بودی،

امروز لااقل دلت نمی سوخت..

همیشه یادت باشه عشق یعنی ریسک..

اگه تو یک معامله نتونی هر روز، بیشتر از دیروز سود برسونی،

قرار داد فسخ میشه و با دیگری بسته میشه.. به این کار میگن خیاااانت...{-60-}{-60-}http://uupload.ir/files/nsn8_tvryur6x3givhrx0fnso.gif

مشاهده همه ی 54 نظر
milad
قبراققبراق
milad

مرد مست به خانه آمدآنقدر مست بود که گلدان قیمتی که

مرد مست به خانه آمد
آنقدر مست بود که گلدان قیمتی که زنش به آن خیلی علاقه داشت را ندید و به گلدان خورد و گلدان شکست
پیش خودش گفت حتما زنم فردا واسه گلدون کلی داد و بیداد میکنه همون جا خوابش برد صبح که از خواب بیدار شد یادداشتی روی یخچال دید:
عزیزم صبحانه مورد علاقتو روی میز چیدم الانم رفتم بیرون تا برای ناهار مورد علاقت وسایل تهیه کنم،دوستت دارم عشقم...
مرد با تعجب از پسرش پرسید این یادداشت چیه چرا مامانت ناراحت نشده؟
پسر گفت دیشب که مست بودی مامان بغلت کرد بذارتت رو تخت تو عالم مستی گفتی خانم به من دست نزن من متاهلم...
به سلامتی همچین مردایی{-35-}{-41-}http://uupload.ir/files/65dg_lovegif-boy-girl-lovegif-5.gif
ﺍﺳﻤﺶ ﺍﺯ ﻣﻮﺑﺎﻳﻠﺖ ﭘﺎﻙ ﻣﻲ ﺷﻪ .
ﻣﺴﻴﺠﺎﺵ ﺩﻳﻠﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻪ ..
ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﺕ ﻣﻴﮕﻲ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻳﻦ ﺟﻠﻮﻡ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﺑﻴﺎﺭﻳﻦ .
پیش همه بدیشو میگی و 1000 تا دلیل میاری که بهتر شده که رفته
ﺍﻣﺎ ..
ﺑﺎ ﺟﺎﻱ ﺧﺎﻟﻴﺶ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﺖ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ.
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺍﺳﻤﻲ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ ..
ﺑﺎ ﺍﻫﻨﮕﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﮔﻮﺵ ﻣﻴﻜﺮﺩﻱ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻣﻲﻛﻨﻲ ..
ﻭﻗﺘﻲ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻩ ﺭﻭ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻱ ﻭ ﻳﺎﺩﺕ
ﻣﻴﺎﺩﺵ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ ...
ﻭﻗﺘﻲ ﺍﺯﺕ ﺳﺮﺍﻏﺸﻮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻥ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ ...
ﻭﻗﺘﻲ ﺗﻴﻜﻪ ﻛﻼﻣﺸﻮ ﻣﻲ ﺷﻨﻮﻱ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ ..
ﻭ ﻭﻗﺘﻲ ﻣﻲ ﺩﻭﻧﻲ ﺩﻳﮕﻪ ﺣﺘﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺳﺘﻮ
ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻪ ﻭ ﻧﻤﻲ ﺧﻮﻧﻪ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ .....
.
.
.
.
.
مــــــــــــــــــــــــــیــــــــــــــــمــیــــــــــــــــــری !!!!{-60-}{-60-}http://uupload.ir/files/y1iw_824682.gif

مشاهده همه ی 29 نظر
milad
قبراققبراق
milad

کسی که دوستت داره. همش نگرانته. به خاطرهمین از اینکه بگه

http://uupload.ir/files/x0nz_viwzkuon07qn.gifکسی که دوستت داره... همش نگرانته... به خاطرهمین از اینکه بگه دوستت دارم...میگه مواظب خودت باش{-41-}http://uupload.ir/files/yc3i_11152714_571438336292774_424270262411715247_n.jpg
بیقرارتوام ودردل تنگم گله هاست،آه!بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست، مثل عکس رخ مهتاب که افتاده درآب،دردلم هسنی وبین منو تو فاصله هاست...{-41-}http://uupload.ir/files/a2yc_11174523_568971469872794_1637544841757588217_o.jpg
دلmanپیشtoعشقmanخندهtoفکرmanچهرهtoامیدmanنگاهtoجونmanفدایto{-41-}{-35-}http://uupload.ir/files/acv1_11203057_569879083115366_3999077608216940596_n.jpg
زندگی سه چیز است:اشکی که خشک میشود،لبخندی که محو میشود،یادی که میماندوفراموش نمیشود{-41-}http://uupload.ir/files/q57z_10906169_1017612088252858_7160371324987063178_n.jpg
به کم نورترین ستاره ها قانع باش،که چشم همه به پرنورتزین ستاره هاست...{-41-}.http://uupload.ir/files/3oya_1013601_1064619553552111_6601302101555410130_n.jpg
بعضی وقتا چنان کیشت میکنند که سال های سال مات میمونی{-41-}http://uupload.ir/files/0g_10897038_1021630287851038_8280976073687701107_n.jpg
خدایا!کسی راکه قسمت دیگریست سر راهمان قرار نده تاشبهای دلتنگیش برای ماباشد وروزهای خوشیش با دیگری{-41-}http://uupload.ir/files/zjv5_561720_277589879010956_1012975325_n.jpg
عاشقی مثل فوتبال میمونه، اگه مهربونی کنی گل میخوری...{-41-}
http://uupload.ir/files/fwqu_581508_521060514574687_657059076_n.jpg
مثل ساحل ارام باش،تا مثل دریا بی قرارت باشند{-41-}.
http://uupload.ir/files/g97t_1504951_840205085993560_6359413919363494147_n.jpg
میدونی بیشترازهمه چی ادمو داغون میکنه؟؟؟اینکه هرکاری درتوانت هست براش انجام بدی بعد برگرده بهت بگه مگه من ازت خواستم؟{-60-}{-41-}http://uupload.ir/files/8j6l_68322_275586829211261_1865068302_n.jpg
توراچه به فرهاد؟ یک فرهاد است ویک بیستون عاشقی،تو همین یک وجب دیوار فاصله را بردار...من باورت دارم...{-41-}.http://uupload.ir/files/xo5q_189642_276677632435514_2028823425_n.jpg
سودای دلم قسمت هر بی سروپا نیست،خوش باش که دلم یک لحظه ازتو جدانیست{-41-}http://uupload.ir/files/xm7f_47137_264071017029509_2099622775_n.jpg
تلفن همراه پیرمردی که توی اتوبوس کنارم نشسته بودزنگ خورد...پیرمرد به زحمت تلفن را بادستهای لرزان ازجیبش دراورد،هرچه تلفن رادرمقابل صورتش عقب وجلو کردنتوانست اسم تماس گیرنده را بخواند...روبه من کردوگفت:ببخشید اقا چه نوشته؟گفتم نوشته<<همه چیزم>>پیرمرد:الو سلام عزیزم...یهو دستش راجلوی تلفن گرفت وباصدای آرام ولبخندی زیبا وقدیمی به من گفت:همسرم است{-35-}{-41-}{-41-}http://uupload.ir/files/n9as_184617_297235967046347_1293638151_n.jpg

مشاهده همه ی 32 نظر
milad
قبراققبراق
milad

خــوشبختـــــی یعنـــــی : تــــــــــوعشقتــــــــــ♥و ثمـــــــره عشـقتـــ♥ــون به امید

خــوشبختـــــی یعنـــــی :

تــــــــــو

عشقتــــــــــ

و ثمـــــــره عشـقتـــــون

02696660593333114234.jpg


به امید روزی که من و تو فسقلیمون بریم تعطیلات....

فسقلیمون رو ماسه ها بدو بدو کنه....

من دنبالش.

بغلش کنم و قلقلکش بدم ..

و صدا خنده هامون همجا رو پرکنه....

تو بگی: خدا این دوتا عشق منن...

حافظشون باش

یهو تو آب بپاشی تو صورتم بگی:

اقام ...؟! محل نمیدیا...{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 20 نظر
milad
قبراققبراق
milad

http://mj9.persianfun.info/img/92/9/Daricheh1/01.jpghttp://mj9.persianfun.info/img/92/9/Daricheh1/02.jpghttp://mj9.persianfun.info/img/92/9/Daricheh1/03.jpghttp://mj9.persianfun.info/img/92/9/Daricheh1/05.jpghttp://mj9.persianfun.info/img/92/9/Daricheh1/06.jpghttp://mj9.persianfun.info/img/92/9/Daricheh1/08.jpghttp://mj9.persianfun.info/img/92/9/Daricheh1/09.jpghttp://mj9.persianfun.info/img/92/9/Daricheh1/10.jpghttp://mj9.persianfun.info/img/92/9/Daricheh1/12.jpghttp://mj9.persianfun.info/img/92/9/Daricheh1/13.jpghttp://mj9.persianfun.info/img/92/9/Daricheh1/15.jpghttp://mj9.persianfun.info/img/92/9/Daricheh1/16.jpghttp://mj9.persianfun.info/img/92/9/Daricheh1/19.jpghttp://mj9.persianfun.info/img/92/9/Daricheh1/18.jpghttp://mj9.persianfun.info/img/92/9/Daricheh1/20.jpghttp://mj9.persianfun.info/img/92/9/Daricheh1/21.jpghttp://mj9.persianfun.info/img/92/9/Daricheh1/22.jpghttp://mj9.persianfun.info/img/92/9/Daricheh1/23.jpghttp://mj9.persianfun.info/img/92/9/Daricheh1/24.jpgگروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgگروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgگروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.netگروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgگروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.netگروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgگروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgگروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgگروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgگروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgگروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.netگروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgگروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgگروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgگروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.orgگروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgگروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

مشاهده همه ی 13 نظر