لحظه  بروز رسانی 
علی
آروم و عادیآروم و عادی
علی

به کلاغــــها بگویید:قصه ی من  هم تمام شد" یکی "بود و

به کلاغــــها بگویید:
قصه ی من  هم تمام شد
" یکی "
بود و نبود م را با خود برد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی
آروم و عادیآروم و عادی
علی

تا وقتی از کس_ی مطمئن نشدی باهاش خاط_ره نسازتقاص خاط_رهج

تا وقتی از کس___________ی مطمئن نشدی 
باهاش خاط_____________ره نساز
تقاص خاط_____________ره
جن_____________ون است .
10qz69y.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
علی
آروم و عادیآروم و عادی
علی

متنفرمــــــــــــــــاز روزهایی که میدانمدردم چیست؟؟؟؟اماسکوتــــــــــــــــ میکنم

normal_Avazak_ir_Love10130.jpg
متنفرمــــــــــــــــ
از روزهایی که میدانم
دردم چیست؟؟؟؟
اما
سکوتــــــــــــــــ میکنم...

مشاهده همه ی 2 نظر
علی
آروم و عادیآروم و عادی
علی

سکوت را دوست دارمچون در آن گله ای نیستگاهی سکوت دلی

9lfhapeqdlmi2uytqtpy.jpg?async&rand=0.16
سکوت را دوست دارم
چون در آن گله ای نیست
گاهی سکوت دلی را می شکند
گاهی دلی را بدست می آورد
گاهی از دلتنگی حکایت میکند
گاهی بغض در گلو خفته است
گاهی حرف در راه مانده است
گاهی سکوت سخنی بی کلام است
وگاهی سکوت گریه ی بی صدای یک دل است

مشاهده همه ی 4 نظر
علی
آروم و عادیآروم و عادی
علی

"بـے رحمانه ترین"'خیــــــــــــــــــــــانت'?!"این" استکه. 'وارد'"زنــــــــــــــــــ

"بـے رحمانه ترین"'خیــــــــــــــــــــــانت'?!"این" استکه...

 'وارد'"زنـــــــــــــــــــــــدگے"'کسے' شوے !

 "وابســــــــــــــــته اش" کنے !

 و...

 'بعد'از "مدتے"'آنقـــــــــدر'"زندگیش" را"خــــــــــــــالے"'کنے' که...

 یک "عمــــــــــــــــــــــر"با "خاطراتت""بمیرد"!!

 هیچ 'چیز'"بدتر" از"قتــــــــــل احســــــــــــاس"'نیست'.....

2uwekpuz8sxm2kovqlc.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
علی
آروم و عادیآروم و عادی
علی

بگذار برای چند لحظه هم که شده غرق باشمغرق در اوج

بگذار برای چند لحظه هم که شده غرق باشم
غرق در اوج یک خیال...
خیال این که یکی هم در این دنیا هست
که مرا اندکی دوست داشته باشد ....
1346490183490368_large.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
علی
آروم و عادیآروم و عادی
علی

دلم نه عشق میخواهد نه احساسات قشنگنه ادعاهای بزرگ نه بزرگهای

دلم نه عشق میخواهد نه احساسات قشنگ

نه ادعاهای بزرگ نه بزرگهای پر ادعا

دلم یک دوست میخواهد که بشود با او حرف زد

و بعد پشیمان نشد!

مشاهده همه ی 5 نظر
علی
آروم و عادیآروم و عادی
علی

ﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻡﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﭘﺪﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﯽ

ﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻡ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﭘﺪﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻤﺎﻡ ﮐﻪ ﺑﺸﻮﻧﺪ
ﺑﺮﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺍﻧﯽ
ﺍﺯ ﻧﻮ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ
ﭘﺪﺭ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻫﺎ
ﻣﺜﻞ ﻣﺪﺍﺩ ﺭﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺩﻧﯿﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺭﺍ ﺯﯾﺒﺎ ﮐﻨﻨﺪ ..
ﮐﺎﺵ ﺯﻭﺩﺗﺮ
ﮐﺴﯽ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﭘﺪﺭ ﻫﺎ ﻭﻣﺎﺩﺭﻫﺎ
ﻣﺜﻞ ﻗﻨﺪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭼﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﮑﻨﻨﺪ
ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ..

مشاهده همه ی 1 نظر