لحظه  بروز رسانی 
sina-winchester
sina-winchester

ما که بچه نداریم ولی برای بچه های شما برنامه داریم

ما که بچه نداریم ولی برای بچه های شما برنامه داریم نزارید سرشون توی گوشی و لپ تاپ باشه گوشی رو یه ساعت بهش بدید کاراشو انجام بده بعد از 3ساعت دوباره گوشی یا لپ تاپشو بهش بدید آداب معاشرت یادشون بدید از دور با اسکایپ با نزدیکانشون دوستاشون گفتگو کنند کتاب بخونند بعد اگه گفتند همه دوستام سرشون توی گوشیشونه چرا گوشیو از من میگیری بگید من عقلم بیشتر از توئه و پول گوشیتو من دادم باید به حرف من گوش کنی

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sina-winchester
sina-winchester

ما که بچه نداریم ولی برای بچه های شما برنامه داریم

ما که بچه نداریم ولی برای بچه های شما برنامه داریم نزارید سرشون توی گوشی و لپ تاپ باشه گوشی رو یه ساعت بهش بدید کاراشو انجام بده بعد از 3ساعت دوباره گوشی یا لپ تاپشو بهش بدید آداب معاشرت یادشون بدید از دور با اسکایپ با نزدیکانشون دوستاشون گفتگو کنند کتاب بخونند بعد اگه گفتند همه دوستام سرشون توی گوشیشونه چرا گوشیو از من میگیری بگید من عقلم بیشتر از توئه و پول گوشیتو من دادم باید به حرف من گوش کنی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sina-winchester
sina-winchester

ما که بچه نداریم ولی برای بچه های شما برنامه داریم

ما که بچه نداریم ولی برای بچه های شما برنامه داریم نزارید سرشون توی گوشی و لپ تاپ باشه گوشی رو یه ساعت بهش بدید کاراشو انجام بده بعد از 3ساعت دوباره گوشی یا لپ تاپشو بهش بدید آداب معاشرت یادشون بدید از دور با اسکایپ با نزدیکانشون دوستاشون گفتگو کنند کتاب بخونند بعد اگه گفتند همه دوستام سرشون توی گوشیشونه چرا گوشیو از من میگیری بگید من عقلم بیشتر از توئه و پول گوشیتو من دادم باید به حرف من گوش کنی

سـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sina-winchester
sina-winchester

زندگی ما رو با خدای نابخشندشون خراب کردند چیزی که خودشون

زندگی ما رو با خدای نابخشندشون خراب کردند چیزی که خودشون هستند نابخشنده هستند فکر میکنند خدا شبیه خودشونه
فکر میکنند با امر به معروف زوری ثواب میکنند خداشون گفته به ما زور بگن ثواب میکنند

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sina-winchester
sina-winchester

زندگی ما رو با خدای نابخشندشون خراب کردند چیزی که خودشون

زندگی ما رو با خدای نابخشندشون خراب کردند چیزی که خودشون هستند نابخشنده هستند فکر میکنند خدا شبیه خودشونه
فکر میکنند با امر به معروف زوری ثواب میکنند خداشون گفته به ما زور بگن ثواب میکنند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sina-winchester
sina-winchester

زندگی ما رو با خدای نابخشندشون خراب کردند چیزی که خودشون

زندگی ما رو با خدای نابخشندشون خراب کردند چیزی که خودشون هستند نابخشنده هستند فکر میکنند خدا شبیه خودشونه
فکر میکنند با امر به معروف زوری ثواب میکنند خداشون گفته به ما زور بگن ثواب میکنند

سـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید