لحظه  بروز رسانی 
@sivision

***لطفاً هیچ یک از پست ها به اشتراک گذاشته نشود***

***لطفاً هیچ یک از پست ها به اشتراک گذاشته نشود***

***لطفاً هیچ یک از پست ها به اشتراک گذاشته نشود***


یک بیماری شایع این روزها بی حوصلگی مزمن یا پیش پاافتاده ایسم:اینگونه ست که کم کم حالتان از هم چیز بهم می خورد و یک به یک تمام فرصت های زیستن را از دست می دهید و حتی جالب ترین و عجیب ترین چیزها هم خوشحالتان نمی کند/حقیقتا چون زیبایی از جزئیات تشکیل می شود که کلا فراموش می کنید
بعد شروع می کنید به این و آن توپیدن
و بعد خنده های دیگران سم می شود برایتان و تصمیم می گیرد که هرکس که می بیند خندانست از نظر روحی بکشید
و بعد از دیگران سواستفاده می کنید و خودتان را درمعرض استفاده به هرروشی می گذارید
و .....کمی بعد شما با پنکه یا لامپ فرقی ندارید.حتی کمی کمترید و بدتر ازهمه به این موضوع واقفید....
مراقب باشید

نظرات برای این پست غیر فعال است
@sivision

***لطفاً هیچ یک از پست ها به اشتراک گذاشته نشود***

***لطفاً هیچ یک از پست ها به اشتراک گذاشته نشود***

***لطفاً هیچ یک از پست ها به اشتراک گذاشته نشود***

غم گرد دل پر هنران می گردد
شادی همه بر بی خبران می گردد

زنهار که قطب فلک دایره وار
در دیدۀ صاحب نظران می گردد


فخرالدین عراقی

نظرات برای این پست غیر فعال است
@sivision

***لطفاً هیچ یک از پست ها به اشتراک گذاشته نشود***

***لطفاً هیچ یک از پست ها به اشتراک گذاشته نشود***
Nuclear

***لطفاً هیچ یک از پست ها به اشتراک گذاشته نشود***

Nuclear - Mike Oldfield

Standing on the edge of the crater
Like the prophets once said
And the ashes are all cold now
No more bullets and the embers are dead
Whispers in the air tell the tales
Of the brothers gone
Desolation, devastation
What a mess we made, when it all went wrong
Watching from the edge of the circus
For the games to begin
Gladiators draw their swords
Form their ranks for Armageddon
I'm nuclear
I'm wild
I'm breaking up inside
A heart of broken glass
Defiled
Deep inside
The abandoned child
Standing on the edge of the underworld
Looking at the abyss
And I'm hoping for some miracle
To breakout, to escape from all this
Whispers in the air tell the tales
Of a life that's gone
Desolation, devastation
What a mess we made, when it all went wrong
I'm nuclear
I'm wild
I'm breaking up inside
A heart of broken glass
Defiled
Deep inside
The abandoned child
I'm nuclear
I'm wild
I'm breaking up inside
A heart of broken glass
Defiled
Deep inside
The abandoned child


Songwriters: Michael Gordon Oldfield

نظرات برای این پست غیر فعال است
@sivision

***لطفاً هیچ یک از پست ها به اشتراک گذاشته نشود***

The Creation

***لطفاً هیچ یک از پست ها به اشتراک گذاشته نشود***

The Creation
, Direction,Animation: Thomas Meyer-Hermann
ThomStudio FILM BILDER 1994

نظرات برای این پست غیر فعال است
@sivision

***لطفاً هیچ یک از پست ها به اشتراک گذاشته نشود***

Codex

***لطفاً هیچ یک از پست ها به اشتراک گذاشته نشود***

Codex - Radiohead

Slight of hand
Jump off the end
Into a clear lake
No one around
Just dragonflies
Fantasize
No one gets hurt
You've done nothing wrong
Slide your hand
Jump off the end
The water's clear
And innocent
The water's clear
And innocent


Songwriters: Colin Charles Greenwood / Edward John O'brien / Jonathan Richard Guy Greenwood / Philip James Selway / Thomas Edward Yorke

نظرات برای این پست غیر فعال است
@sivision

***لطفاً هیچ یک از پست ها به اشتراک گذاشته نشود***

Paranoid Android

***لطفاً هیچ یک از پست ها به اشتراک گذاشته نشود***


Paranoid Android - Radiohead

Please could you stop the noise
I'm trying to get some rest
From all the unborn chicken voices in my head
What's that?
What's that?
When I am king, you will be first against the wall
With your opinion which is of no consequence at all
What's that?
What's that?
Ambition makes you look pretty ugly
Kicking, squealing Gucci little piggy
You don't remember
You don't remember
Why don't you remember my name?
Off with his head, man
Off with his head, man
Why don't you remember my name?
I guess he does
Rain down, rain down
Come on rain down on me
From a great height
From a great height, height
Rain down, rain down
Come on, rain down on me
From a great height
From a great height
Rain down, rain down (that's it, sir, you're leaving, the crackle of pigskin)
Come on rain down on me (the dust and the screaming, the yuppies networking)
From a great height (the panic, the vomit, the panic, the vomit)
God loves his childrean
God loves his children, yeahSongwriters: Colin Charles Greenwood / Edward John O'brien / Jonathan Richard Guy Greenwood / Philip James Selway / Thomas Edward Yorke

نظرات برای این پست غیر فعال است