لحظه  بروز رسانی 
MOHAMMAD
MOHAMMAD

دست مرا از دورهای دوووور می گیری داری تلو داری تلو

دست مرا از دورهای دوووور می گیری
داری تلو داری تلو از درد می میری

خاموش گریه می کنی بر سینه ی دیوار
با بغض روشن می کنی سیگار با سیگار

باید بخوابی توی آغوشی که مجبوری
داری تنت را داخل حمّام می شوری

با گریه، با خون، با صدای شوهرت در تخت
کز می کند کنج خودش این سایه ی بدبخت

«من» باختم اما کسی جز «ما» نخواهد برد
بوی مرا این آب و صابون ها نخواهد برد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MOHAMMAD
MOHAMMAD

روزا بگی نگی بدی نه؟

روزا بگی نگی بدی نه؟

مشاهده همه ی 1 نظر
MOHAMMAD
MOHAMMAD

اخرین باری که رفتم مشهدبرا همه دعا کردمخودمو یادم رفت دعا

اخرین باری که رفتم مشهد
برا همه دعا کردم
خودمو یادم رفت دعا کنم
یا امام رضا خودت میدونی که داره سخت میگذره
خودت دعا کن برام که بی منت برام هرکاری کردی

مشاهده همه ی 1 نظر
MOHAMMAD
MOHAMMAD

ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﺸﺎﻥ ﻧﻴﺴﺘﻨـــﺪ ﺳﺎﺩﻩ ﻟـــﻮﺡ ﻧﺒﺎﺵ!!ﻫﻴﭽﻜﺲ, ﺩیـــگرﯼ ﺭﺍ , ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻴﺰﯼ

ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﺸﺎﻥ ﻧﻴﺴﺘﻨـــﺪ 
ﺳﺎﺩﻩ ﻟـــﻮﺡ ﻧﺒﺎﺵ!!
ﻫﻴﭽﻜﺲ, ﺩیـــگرﯼ ﺭﺍ , ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻴﺰﯼ ﻛﻪ ﻫﺴـــﺖ ﺩﻭﺳﺖ
ﻧﺪﺍﺭﺩ !
ﻋﻼﻗﻪ ﯼ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ, ﺍﺯ ﻧﻴـــﺎﺯﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺷـﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻮﺩ ,
ﻧﻴﺎﺯﻫﺎیی ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺭﻭﺯﯼ , ﺁﺩﻡ ﺩﻳﮕــــﺮﻱ, ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﺘـــﺮﯼ
ﺑﺮﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷــﺪ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MOHAMMAD
MOHAMMAD

ﺧﺴﺮﻭ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﮔﻔﺖ: ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ

ﺧﺴﺮﻭ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﮔﻔﺖ:

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ،
 ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ!
 ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪﻱ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻱ! 
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺁﻧﺮﺍ ﮐﻢ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪﺍﻧﻨﺪ! 
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻕ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ!
ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺍﺯ  ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ! ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﺠﺎ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ...
حالمان خوب است ولی تو باور نکن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MOHAMMAD
MOHAMMAD

هيچگاه خود را از حيوانات شريف تر وبرتر مپندار


هيچگاه خود را از حيوانات شريف تر وبرتر مپندار

مشاهده همه ی 4 نظر