لحظه  بروز رسانی 
شایسته
شایسته

وقتی راه رفتن آموختی ،دویدن بیاموز. و دویدن که آموختی،پروازوقتی راه رفتن آموختی ،دویدن بیاموز...
و دویدن که آموختی،پرواز را...

راه رفتن بیاموز، زیرا راههایی که میروی، جزئی از تو میشود
و سرزمینهایی که می پیمایی، بر مساحت تو اضافه می کند...

دویدن بیاموز، چون هر چیز را که بخواهی، دور است
و هر قدر که زود باشی، دیر می شود...

و پرواز را یاد بگیر، نه برای اینکه از زمین جدا باشی،
برای آن که به اندازۀ فاصلۀ زمین تا آسمان، گسترده شوی...                                                                                « عرفان نظر آهاری »

.
.

مشاهده همه ی 55 نظر
شایسته
شایسته

 درون آینه ها درپی چه می گردی ؟


images?q=tbn:ANd9GcTCO4t9PIF3khDSIpIfYhR

 درون آینه ها درپی چه می گردی ؟
 
بیا ز سنگ بپرسیم
 
که از حکایت فرجام ما چه می داند  
همیشه از همه نزدیک تر به ما سنگ است
 
نگاه کن
نگاه ها همه سنگ است و قلب ها همه سنگ
 
چه سنگبارانی !

گیرم گریختی همه عمر
کجا پناه بری ؟
خانۀ خدا سنگ است 
دلی که می شود از غصه تنگ، می ترکد
چه جای دل؟ که درین خانه سنگ می ترکد
 
چنان درنگ به ما چیره شد که سنگ شدیم
دلم ازین همه سنگ و درنگ می ترکد
بیا ز سنگ بپرسیم
از آن که عاقبت کار جام با سنگ است  
 
نه بی گمان همه در زیر سنگ می پوسیم
و نامی از ما بر روی سنگ می ماند؟
.

مشاهده همه ی 22 نظر
شایسته
شایسته

انسانهای ضعیف، انتقام می گیرند. انسانهای قوی، می بخشند. وانسانهای ضعیف، انتقام می گیرند...
انسانهای قوی، می بخشند...
و
انسانهای باهوش، نادیده می گیرند...
.
.
انیشتین

.

مشاهده همه ی 26 نظر
شایسته
شایسته

هوا، دلگیر درها، بسته سرها، در گریبان دستها، پنهان


1323112507.jpg

هوا، دلگیر

درها، بسته
سرها، در گریبان
دستها، پنهان
نفسها، ابر
دلها، خسته و غمگین
درختان، اسکلتهای بلور آجین
زمین، دل مرده
سقف آسمان، کوتاه
غبار آلوده، مهر وماه
...
زمستان است...
.
.

مشاهده همه ی 17 نظر
شایسته
شایسته

سخت است حرفت را نفهمند. سخت تر این استسخت است حرفت را نفهمند...
سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند...
حالا می فهمم که خدا چه زجری می کشد،
وقتی این همه آدم ،حرفش را که نفهمیده اند هیچ؛
اشتباهی هم فهمیده اند...

                                                                                   « دکتر شریعتی »

.

مشاهده همه ی 18 نظر
شایسته
شایسته

حرفهای ما هنوز ناتمام. تا نگاه می کنی وقت رفتنحرفهای ما هنوز ناتمام...
تا نگاه می کنی
وقت رفتن است
بازهم همان حکايت هميشگی
لحظه ی عزيمت تو ناگزير می شود

ای دریغ و حسرت همیشگی...
ناگهان
چقدر زود
دير می شود...

...

قیصر امین پور

.

مشاهده همه ی 10 نظر
شایسته
شایسته

   فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال


 

  فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است...
  کودک به دنبال آزادی بزرگتر و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است...
  پیر به دنبال قدرت جوان و جوان به دنبال تجربه ی سالمند است...
  آنانکه رفتند در آرزوی بازگشت و آنانکه مانده اند در رویای رفتن اند...

  کدامین پل در کجای جهان شکسته است

                                       که هیچ کس به مقصد خود نمی رسد؟؟؟


                                                                                                 « ..... »

.


مشاهده همه ی 19 نظر
شایسته
شایسته

من به آمار زمین مشکوکم. اگر این سطح پر ازمن به آمار زمین مشکوکم...

اگر این سطح پر از آدمهاســــــــــــت
پس چرا این همه دلها تنهاســـــــــــــــت؟
بیخودی می گویند هیچ کس تنها نیست
چه کسی تنــها نیست؟

همه از هم دورند
همه در جمع ولی تنهاینــــــــد
من که در تردیدم؛ تو چطور؟
نکند هیچکسی اینجا نیســــــــــــــت!

...

سهراب سپهری


مشاهده همه ی 9 نظر
شایسته
شایسته

دلتنگی خوشۀ انگور سیاه است. لگدکوبش کن لگدکوبش کن بگذاردلتنگی

خوشۀ انگور سیاه است.

لگدکوبش کن

لگدکوبش کن

بگذار ساعتی؛

سربسته بماند.

مستت می‌کند اندوه.

.

.

شمس لنگرودی


مشاهده همه ی 7 نظر
شایسته
شایسته

   تا آب شدم؛ ســراب دیـدم خـود را                          دریا


   تا آب شدم؛ ســراب دیـدم خـود را
                         دریا گشـــتم؛ حباب دیـدم خـود را
   آگاه شــدم؛ غفلــت خود را دیــدم
                         بیدار شدم؛ به خواب دیدم خود را

                                                                                                  « مولانا »
.

مشاهده همه ی 7 نظر