لحظه  بروز رسانی 
(◕‿◕) نسرین(◕‿◕)
خوشحالخوشحال
(◕‿◕) نسرین(◕‿◕)

بزرگترین خواسته ام از خدا اینه که خوشبخت بشه

بزرگترین خواسته ام از خدا اینه که خوشبخت بشه
...


.............................................. اونکی که

............................................................. خودش میدونهمشاهده همه ی 3 نظر
mostafa
آروم و عادیآروم و عادی
mostafa

خدا کند یک اتفاق خوب بیافتد وسط زندگیمان . آری همین

خدا کند یک اتفاق خوب بیافتد وسط زندگیمان ...

آری همین جا!

وسط بی حوصلگی های روزانه مان ...

نگرانی های شبانه مان ...

وسط زخم های دلمان ...

آنجا که زندگی را هیچوقت زندگی نکردیم

یک اتفاق خوب بیافتد

آنقدر خوب

که خاطرات سال ها جنگیدن و خواستن و نرسیدن از یادمان برود

آنگونه که یک اتفاق خوب همین الان، همین ساعت

همین حالا ... از پشت کوه های صبرمان طلوع کند

طلوعی که غروبش

غروب همه ی غصه هایمان باشد

برای همیشه ...pouya899.jpg

مشاهده همه ی 12 نظر
hamta moradi
مریضمریض
hamta moradi

#dO nOt cOpy# وَقتی اَز دوستـــ دآشتَنِ کِسی مُطمَــين نیستی,حَق نَدآریدَستآشُو

#dO nOt cOpy#


وَقتی اَز دوستـــ دآشتَنِ کِسی مُطمَــين نیستی,
حَق نَدآری
دَستآشُو بِگیری کهـ بهـ دستآتـــ عآدَتِش بِدی...!

وَقتی کِسی رُو سَهمِ خُودِتـــ نِمیدونی,
حَق نَدآری
پیچُ تابـــّ بَدَنِشُو زیرو رو کُنی...!

وَقتی موندَنی نیستی,
حَق نَدآری
اَز آیَنده هآیِ خُوش وآسَس حَرفـــ بِزَنی و بَرآش رُویآ بِسآزی...!

وَقتی دِلِتـــ بهـ بودَنِتـَـ شکــ دآره,
حَق نَدآری
بِهِش بِگی "عِشقَمـ"

وَقتی هَمیشهـ دُنبآلِ یهـ حَرفی,سَنَدی,بَهآنه ای کهـ تَرکِش کُنی,
اینُو بِفَهم کهـ حَق نَدآری
اِدّعآی دوستـــ داشتَن بُکُنی...!

وَقتی بهـ اِعتمادِ کِسی تِکیه گآهـ شُدی,
حَق نَدآری
زَمینِش بَزَنی...!!!


1431879584364790_gif.gif

آخه دآدآش مَگهـ میشه دِلِ دُختَروُ بِشکَنی و 
تاوان نَدی؟!

اَشکـــِ دُختَر,عَرشِ خُدآرُو میلَرزونه...

والله هُنَر نِمیکُنی...
قآنونِ دُنیآستـــــــــــــــــ...

-->هَر چَندتآ دُختَر کهـ زَمین زَدهـ بآشی,نآموسِ خُودِتَم زَمین میزَنَن<--مشاهده همه ی 13 نظر
hamta moradi
مریضمریض
hamta moradi

                     

                                             Do Not Copy
سَلامَتیهـ مَــــــــــــــــردِ زِندِگیم!
آقآمونوُ میگَمـ...


وَقتی مَن صِدآش میکُنمـ,
نِمیگهـ هآن یا بَلهـ...
دآد میزنــــــــــــه "بگو خآنومَم جانَم عِشقَمـ؟؟"

وَقتی باهآش قَهر میکُنَمـ,
اون قَهر نِمیکُنهـ!...
میآد لُپَّمُو میکشهـ میگهـ " با اینکهـ حَق بآ مَنِه هآاا نیمـ وَجَبــــــــی اَمّا آشتی نَفَسم..."


وَقتی میگَم نِسبَتــ بِهِم بی مَحلّی,
نِمیگهـ اُوکی تُو اینجوری فِکـــ کُن!
وقتـــُ بی وَقتـــ بهِم مَسیج میزنهـ میگهـ بِبین مَن بهـ فِکرِتم فِسقِلــــه! عروسکــِ قشنگــِ مَن!


وَقتی مبینهـ نارآحَتَمـ,
بیخیآل از نارآحَتیم نِمیگذَره!
میآد اونقَد قِلقلَکـــــــــــــم میدهـ تآ بِخندم!میگهـ " نَبینم کوچولویِ من غَمِش بآشه..."


وَقتی بِهِش میگَمـ دِلَم گِرِفتهـ,
نِمیگه پآشُو برو بیرون یهـ دُور بِزَن,
میگهـ " تو مآشین مُنتظرم!زودتر حآضرشُو...مَگهـ مَن مُردَم؟؟"


وَقتی میگم بیخی حُوصلِهـ ندارَمـ,
نمیگهـ بآشهـ,هَرجور رآحَتی!
میشینهـ تآ صُبح قُربون صدقهـ میرهـ و اَز نقشه هآمون میگه...جوری کهـ بی حُوصلِگیم کُلَّا یادم میرهـ...
مَن
نِمیگَم
آقامون
بهتَریـــــــــــــن
آقایِ
دُنیآس!
وَلی
میگَمـ
جُزوِ
بِهترینهآستــ!!!
هَمهـ بِم میگَن: "آخـــــــه توش چی دیدی کهـ عآشِقِش شُدی؟؟"
آخهـ نُوکَرِتَـــــــــــم این چهـ سُوالیه کهـ میپُرسی؟
اگهـ قرار بود تُواَم بِبینی کهـ تواَم عآشِقِش میشُدی...
آرهـ اینجوریآستـــــــــــــــــــ
1428517039158519_jpg.jpg

______هَمتآطُوری!!!______هَرگونهـ کُپی حَرام و پیگَردِ قآنونی دارد______

مشاهده همه ی 25 نظر
"اردیبهشتی تمام عیار "
"اردیبهشتی تمام عیار "

بدبختی یعنیدلم براش تنگ شدهاما. هیج غلطی نمیتونم بکنم 

i4ny_1367001455_wxwdzmuya9eq4cvavmnt.jpg

بدبختی یعنی

دلم براش تنگ شده

اما

.

.

.

.

 

هیج غلطی نمیتونم بکنم

 

مشاهده همه ی 8 نظر