لحظه  بروز رسانی 
azeR ilA
بی‌حالبی‌حال
azeR ilA

نصف روز نبودم. اومدم و دیدم یکی اکانتشا حذف

نصف روز نبودم....
اومدم و دیدم یکی اکانتشا حذف کرده ....
اونیکی با اون یکی قهر کرده..
همدیگه را بلاک کردن...
یه نفر عکس پروفایلشا پاک کرده
اونیکی میاد سر میزنه و هیچی نمیگه...
.
.
چرا اینکار میکنین؟؟{-w52-}{-w52-}
کلاس داره این کارا؟؟؟ ارزش و مقامتون میره بالاتر؟
خودتون باشید یکم تحمل کنین توروخدا...{-w58-}{-w75-}

نظرات برای این پست غیر فعال است
azeR ilA
بی‌حالبی‌حال
azeR ilA

‏عشق برای مرد ها ‏همچون یک زخم عمیق می ماندبه

‏عشق برای مرد ها ‏همچون یک زخم عمیق می ماندبه

‏عشق برای مرد ها
‏همچون یک زخم عمیق می ماندبه همین دلیل ، بی آنکه
چراییش را بدانند ،از کسی که بیشتر از همه دوست دارند،
می گریزند آنها از این زخم می هراسند
‏این دست خودشان نیست که بی دلیل ،
‏همه چیز را ول میکنند و می روند

• آلبر كامو

دلدادگـی
مشاهده همه ی 2 نظر
azeR ilA
بی‌حالبی‌حال
azeR ilA

فَروَردين❤️ خَستِه وُ دآغونَم كِه بآشِه بآزَم تُورُو خُوشحآل ميكُنِه

فَروَردين❤️
خَستِه وُ دآغونَم كِه بآشِه بآزَم تُورُو خُوشحآل ميكُنِه
هَميشِه شآد بِه نَظَر ميآد اَمآ سينَش پُر اَز غَمِه:)
فَقَط يِه [فَروَرديني]لياقَتِ اِعتِمآد رُو دآرِه😌

اُرديبِهِشت❤️
يِه اُرديبِهِشتي ميتونِه رآهِ زِندِگيتُو نِشونِت بِدِه:)
هَميشِه اونجوري هَستَن كِه بِنَظَر ميآن كَم حَرفُ خونگَرم
بآ [اُرديبِهِشتيا]بودَن ليآقَت ميخوآد😌

خُرداد❤️
فَقَط يِه خُرداديِه كِه وَقتي عآشِق بِشِه واسِه عِشقِش جون ميدِه
يِه خُردآدي بي مِنَت ميمونِه اَمآ بي دَليل نِميره:)
[خُرداديا]زِندِگي نِميكُنَن پآدِشآهي ميكُنَن😌💜

تیر❤️
یِه تیر مآهی هیچوَقت تَرکِت نِميكُنِه دَرکِت میکُنِه:)
تَرجیح میدَن یِه حَقیقَت نآبودِشون کُنِه تآ اینکِه یِه دُروغ آرومِشون كُنِه
آدَمآ سَخت بِه دِل [تیریها]میشینَنـ
اَمآ اونآ بِه دِلِ هَمِه میشینَن😌
خوشگِلتَرینَن

مُـرداد❤️
مُرداديآ خِيلي با اِحساسَن وَلي بآ اِحساسِ كَسي بآزي نِميكُنَن:)
دورُو وَرِشون حَسود زيآد هَست چُون بِهتَر اَز اونآ هيجآ نيس😌

شَهريوَر❤️
اَگِه بِه يِه شَهريوَري بَدي كَردي سُكوت كَرد بِدون اَز چِشمِش اُفتآدي:)
بودَن بآ شَهريوَري ليآقَت ميخوآد
[شَهريوَري هآ]سَخت عآشِق ميشَن وَلي پآيدآر😌

مِهر❤️
خُدآ مُتِوَلِدينِ مِهر رآ آفَريد تآ آدَمآ اَز بي مِهري هَلآك نَشَوَند:)
جَذآب وُ تو دِل بُرُو هَستَند
اَصَن رِفيق بآيَد مِهري بآشِه
يِه[مِهري]رُو دآشتِه بآشي غَمي نَدآری😋

آبآنـ❤️
یِه آبآني وَقتی میگِه هَستَم
یَعنی تآ تَهِش هَست خیآلِت رآحَت
عِشقِ آبانی مِثِ عِبآدَت میمونِه بَعد اَز نیَت
دیگِه بِه اَطرآفِش نِگآه نِميكُنِه:)
بی [آبانـ] دُنیآ بیآبآن میشَوَد

آذَر❤️
آذَريآ آرِزويي نَدآرَن چُون آرِزويِ هَمِه هَستَن:)
آذَريآ هَمونآن كِه اَز جآدِه خآكي ميرَن تآ مِنَتِ آسفآلتُ نَكِشن
[آذَريا]سَرِشون بآلآس چُون ميدونَن كِهبِهتَرينَن?😏


دِي❤️
دِي مآهيا بَلَد نيستَن مُخ بِزَنَن وَلي بَدجور دِل ميبَرَن
دِي مآهيا بَدجور تو دِل بُرُو هَسَن:)
دآشتَنِ يِه[دِي مآهي]يَني نَهآيَتِ خُوشبَختي

بَهمَن❤️
بَهمَنيآ سَرد نيستَن فَقَط زَبونِه چآپلوسيٰ بَلَد نيستَن
اونآ بآاِحسآس تَرينَن:)
وَقتي بِخوان شآد بآشَن و بِخَندَن هيچي جُلودآرِشون نيس:)
كَسي بآاومَدَنِ يِه [بَهمَني]ذُوق مَرگ نَشِه مُطمَعِنَن بَعد اَز رَفتَنِش دِق مَرگ ميشِه😌

اِسفَند❤️
بَرآيِ رِسيدَن بِه بآلآتَرين قُلِه جَهآن كافيِه اِسفَندي بآشي
اِسفَندي هآ هَرچِقَدرَم بَد بِبينَن و بِشكَنَن فَقَط نِگآه ميكُنَن و ميبَخشَن:)
[اِسفَندي]كِه بآشي ميشي تَه تَغآريِ خُدآ

دلدادگـی
مشاهده همه ی 24 نظر
azeR ilA
بی‌حالبی‌حال
azeR ilA
پست شماره 318931326 از azeR ilA

.

دلدادگـی
مشاهده همه ی 22 نظر
azeR ilA
بی‌حالبی‌حال
azeR ilA

💕 همه آدم‌های خوبِ زندگی "یک طرف" اما آنکه سكوتت را

💕 همه آدم‌های خوبِ زندگی "یک طرف" اما آنکه سكوتت را می‌فهمد چیز دیگری‌ است.

در زمانه‌ای که شاید حرف‌هایت را کمتر کسی درک کرده باشد، شنیدنِ سکوت از چشمهایت كارِ هركسى نيست.

همه آدم‌های خوبِ زندگى همانقدر خوب‌اند و دوست داشتنی اما
بعضیها جوری نگاهت را می‌خوانند که خودت
انگشت به دهان می‌مانی!

این گروه از آدم ها، معجون های زندگی هستند؛

دلدادگـی
مشاهده همه ی 3 نظر
azeR ilA
بی‌حالبی‌حال
azeR ilA
پست شماره 318906605 از azeR ilA

{-w71-}{-w67-}{-w71-}{-w67-}

دلدادگـی
مشاهده همه ی 32 نظر
azeR ilA
بی‌حالبی‌حال
azeR ilA

دلمان تنگ شد و قافیه ها ریخت به هم

دلمان تنگ شد و قافیه ها ریخت به هم

دلمان تنگ شد و
قافیه ها ریخت به هم

دلدادگـی
مشاهده همه ی 12 نظر
azeR ilA
بی‌حالبی‌حال
azeR ilA

دلتنگ شده ام نمیدانم ! شاید برای تو یا

دلتنگ شده ام نمیدانم ! شاید برای تو یا

دلتنگ شده ام
نمیدانم ! شاید برای تو
یا شاید برای دیروزی که باتو گذشت
از ایـــــنجا
صدایت میـــــکنم
تو از آنــــــجا بغلم کن
دلتنگتــــــم...

دلدادگـی
نظرات برای این پست غیر فعال است