لحظه  بروز رسانی 
شاهين
آروم و عادیآروم و عادی
شاهين

هـرچـنـد آمـدنـت حـتـمـے اسـتـــ… مـنـــ… اما در

14_07_24_11_31_32.jpg


هـرچـنـد آمـدنـت حـتـمـے اسـتـــ…

مـنـــ…
اما در هـراس نـبـودن خـويـشـمـــ…


مشاهده همه ی 118 نظر
شاهين
آروم و عادیآروم و عادی
شاهين

قـدر چـيـزي كـہ داريـد را بـدانـــ… قـبـل از ايـنـكـہ

14_11_26_07_31_39.jpg


قـدر چـيـزي كـہ داريـد را بـدانـــ…
قـبـل از ايـنـكـہ زمان بـہ تـو يادآوري كـنـد :
بايـد قـدر چـيـزي را كـہ داشـتـے مـے دانـسـتـيـــ…


مشاهده همه ی 46 نظر
شاهين
آروم و عادیآروم و عادی
شاهين

بـہ مـوقـع آمـدن و بـہ مـوقـع رفـتـن ، وظـيـفـہ

14_11_24_10_37_45.jpg


بـہ مـوقـع آمـدن و بـہ مـوقـع رفـتـن ، وظـيـفـہ اسـتـــ…
ديـر آمـدن و ديـر رفـتـن ، بـے نـظـمـے اسـتـــ…
ديـر آمـدن و زود رفـتـن ، خـيانـت اسـتـــ…
زود آمـدن و ديـر رفـتـن ، ايـثار اسـتـــ…


مشاهده همه ی 57 نظر
شاهين
آروم و عادیآروم و عادی
شاهين

ناراحـتـيـد !! غـمـگـيـنـيـد !! احـساس

14_11_23_14_18_04.jpg


ناراحـتـيـد !!
غـمـگـيـنـيـد !!
احـساس دلـتـنـگـے مـيـكـنـيـد !!
مـن فـقـط بـہ انـدازہ يـك دعا با شـما فاصـلـہ دارمـــ…
با مـن حـرف بـزنـيـد
"خـدا "


مشاهده همه ی 56 نظر
شاهين
آروم و عادیآروم و عادی
شاهين

قـشـنـگ يـعـنـے چـے !؟ قـشـنـگ يـعـنـے تـعـبـيـر

14_11_23_13_45_37.jpg


قـشـنـگ يـعـنـے چـے !؟
قـشـنـگ يـعـنـے تـعـبـيـر عاشـقانـہ اشـكالـــ…

و عـشـق تـنـها عـشـقـــ…
تـرا بـہ گـرمـے يـك سـيـب مـے كـنـد مانـوســـ…

و عـشـق تـنـها عـشـقـــ…
مـرا بـہ وسـعـت انـدوہ زنـدگـے ها بـرد

مـرا رسانـد بـہ امـكان يـك پـرنـدہ شـدنـــ…


مشاهده همه ی 37 نظر
شاهين
آروم و عادیآروم و عادی
شاهين
مشاهده همه ی 38 نظر
شاهين
آروم و عادیآروم و عادی
شاهين

اولـيـن آزمـون خـداپـرسـتـے ، پـدر و مادر داري اسـتـــ…

14_11_23_13_30_28.jpg


اولـيـن آزمـون خـداپـرسـتـے ، پـدر و مادر داري اسـتـــ…

مشاهده همه ی 38 نظر
شاهين
آروم و عادیآروم و عادی
شاهين

دريا باشـــ… كـہ اگـر كـسـے سـنـگ بـہ

14_11_23_12_28_08.jpg


دريا باشـــ…
كـہ اگـر كـسـے سـنـگ بـہ سـويـت پـرتاب كـرد
سـنـگ غـرق شـود نـہ آنـكـہ تـو مـتـلاطـم شـويـــ…


مشاهده همه ی 15 نظر
شاهين
آروم و عادیآروم و عادی
شاهين

تاسـوعا و عاشـوراي حـسـيـنـے بـر شـما تـسـلـيـت باد

14_11_03_14_03_17.jpg


{-35-} تاسـوعا و عاشـوراي حـسـيـنـے بـر شـما تـسـلـيـت باد

مشاهده همه ی 37 نظر
شاهين
آروم و عادیآروم و عادی
شاهين

اي مـردمـــ… اگـر از روز رسـتاخـيـز در تـرديـد هـسـتـيـد

14_11_01_08_13_14.jpg


اي مـردمـــ…
اگـر از روز رسـتاخـيـز در تـرديـد هـسـتـيـد
ما شـما را از خاك و سـپـس ، از نـطـفـہ ، آنـگاہ از لـخـتـہ خـونـے و سـپـس از پارہ گـوشـتـے ، گاہ تـمام آفـريـدہ گاہ ناتـمام بـيافـريـدہ ايـم ، تا قـدرت خـود را بـرايـتان آشـكار كـنـيـمـــ…
و تازمانـے مـعـيـن هـر چـہ را خـواهـيـم در رحـمـها نـگـہ مـے داريـم آنـگاہ شـما را كـہ كـودكـے هـسـتـيـد بـيـرون مـے آوريـم تا بـہ حـد زورمـنـدي خـود رسـيـد ، بـعـضـے از شـما مـے مـيـرنـد و بـعـضـے بـہ سالـخـوردگـے بـردہ مـے شـونـد تا آنـگاہ كـہ هـر چـہ آمـوخـتـہ انـد فـرامـوش كـنـنـد

و تـو زمـيـن را فـسـردہ مـے بـيـنـے ، چـون باران بـر آن بـفـرسـتـيـم ، در اهـتـزاز آيـد و نـمـو كـنـد و از هـر گـونـہ گـياہ بـهـجـت انـگـيـز بـرويانـدسـورہ حـج / آيـہ 5

مشاهده همه ی 68 نظر