میس فـرفريـ
مو قشنگمو قشنگ
میس فـرفريـ

هیچ چیز همیشگی نیست با این قضیه کنار

هیچ چیز همیشگی نیست با این قضیه کنار
Sia -- Cheap_Thrills

___
هیچ چیز همیشگی نیست
با این قضیه کنار بیا ...
___

نظرات برای این پست غیر فعال است