فاطمـ ـــه مهتــ ــاب
مهربونمهربون
فاطمـ ـــه مهتــ ــاب
مدیــر اجـرائی سایت

پروردگارا، آرامشـــ و سلامتے را بہ سرزمینــ قلــبــ ڪسانے ڪہ

پروردگارا، آرامشـــ و سلامتے را بہ سرزمینــ قلــبــ ڪسانے ڪہ
مهتـــــــابــــــــ

پروردگارا،
آرامشـــ و سلامتے را بہ سرزمینــ قلــبــ ڪسانے ڪہ برایمــ عــزیــزنـد ببارانــ
و شڪوفهہ زار وجــودشانـ را نشاط و زیبایے ببخشــ ...
دوستانـ عـزیــزم سپاسگزارمــ ڪه با تبریڪ هاے پـر مهرتونــ روز تولــدمــ رو زیباتر ڪردینــ
قدردانِــ مهرتونــ هستــمــ....💖💖💖

نظرات برای این پست غیر فعال است