افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
♥┅αЯαβ§┉♥
بی‌حالبی‌حال
♥┅αЯαβ§┉♥

 سر نیست
که وقتی روی
تا دم در همراهی ات می کنم...

و بعد تا چشم انداز
تا جایی که سر میچرخانی
لبخند میزنی
مبهوت راه میشوم باز...

آخر چیزی از دلم کنده می شود
که میخواهم با نگهش دارم!
به رفتنت
که میروی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥┅αЯαβ§┉♥
بی‌حالبی‌حال
♥┅αЯαβ§┉♥

 سر نیست
که وقتی روی
تا دم در همراهی ات می کنم...

و بعد تا چشم انداز
تا جایی که سر میچرخانی
لبخند میزنی
مبهوت راه میشوم باز...

آخر چیزی از دلم کنده می شود
که میخواهم با نگهش دارم!
به رفتنت
که میروی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥┅αЯαβ§┉♥
بی‌حالبی‌حال
♥┅αЯαβ§┉♥

 سر نیست
که وقتی روی
تا دم در همراهی ات می کنم...

و بعد تا چشم انداز
تا جایی که سر میچرخانی
لبخند میزنی
مبهوت راه میشوم باز...

آخر چیزی از دلم کنده می شود
که میخواهم با نگهش دارم!
به رفتنت
که میروی...

بــاران عشــــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SaSɦa→Sarab
ورزشکارورزشکار
SaSɦa→Sarab

به هرچی که تو میپرستی
و هستی❤️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥┅αЯαβ§┉♥
بی‌حالبی‌حال
♥┅αЯαβ§┉♥

 سر نیست
که وقتی روی
تا دم در همراهی ات می کنم...

و بعد تا چشم انداز
تا جایی که سر میچرخانی
لبخند میزنی
مبهوت راه میشوم باز...

آخر چیزی از دلم کنده می شود
که میخواهم با نگهش دارم!
به رفتنت
که میروی...

یار قدیمی
نظرات برای این پست غیر فعال است