♥پَـــریســـا ▬ سَــــرابـــــ♥
بی‌حالبی‌حال
♥پَـــریســـا ▬ سَــــرابـــــ♥

 سر نیست
که وقتی روی
تا دم در همراهی ات می کنم...

و بعد تا چشم انداز
تا جایی که سر میچرخانی
لبخند میزنی
مبهوت راه میشوم باز...

آخر چیزی از دلم کنده می شود
که میخواهم با نگهش دارم!
به رفتنت
که میروی...

ســـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥پَـــریســـا ▬ سَــــرابـــــ♥
بی‌حالبی‌حال
♥پَـــریســـا ▬ سَــــرابـــــ♥

 سر نیست
که وقتی روی
تا دم در همراهی ات می کنم...

و بعد تا چشم انداز
تا جایی که سر میچرخانی
لبخند میزنی
مبهوت راه میشوم باز...

آخر چیزی از دلم کنده می شود
که میخواهم با نگهش دارم!
به رفتنت
که میروی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥پَـــریســـا ▬ سَــــرابـــــ♥
بی‌حالبی‌حال
♥پَـــریســـا ▬ سَــــرابـــــ♥

 سر نیست
که وقتی روی
تا دم در همراهی ات می کنم...

و بعد تا چشم انداز
تا جایی که سر میچرخانی
لبخند میزنی
مبهوت راه میشوم باز...

آخر چیزی از دلم کنده می شود
که میخواهم با نگهش دارم!
به رفتنت
که میروی...

بــاران عشــــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SASHA•••SARAB
SASHA•••SARAB

به هرچی که تو میپرستی
و هستی❤️

ســـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥پَـــریســـا ▬ سَــــرابـــــ♥
بی‌حالبی‌حال
♥پَـــریســـا ▬ سَــــرابـــــ♥

 سر نیست
که وقتی روی
تا دم در همراهی ات می کنم...

و بعد تا چشم انداز
تا جایی که سر میچرخانی
لبخند میزنی
مبهوت راه میشوم باز...

آخر چیزی از دلم کنده می شود
که میخواهم با نگهش دارم!
به رفتنت
که میروی...

.ملت عشق.
نظرات برای این پست غیر فعال است