︻╦̵̵͇̿̿̿̿ kazem╤───
شیطونشیطون
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ kazem╤───

این متن #آرامش خوبی به آدم میده!!!

.

این متن خوبی به آدم میده!!!


💓ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ #ﻗﻬﺮ ﻧﮑﻦ ﭼﻮﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ کسی رﻮ ﻧﻤﯽﮐﺸﻪ!!!!!

💓ﻫﻤﯿﺸﻪ #ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ؛ ﻭﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻥ پس ﮔﺮﻓﺖ!!!!!!

💓ﻫﻢ #ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ، ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﻔﺴﻬﺎﯼ ﺁﺧﺮﺵ ﺭﺍ ﻣﯽﮐﺸﺪ؛؛؛؛ ﭘﺲ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﮔﻠﻪ ﻭ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ!!

💓ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ #ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ ﺁﺭﻭﻣﺶﮐﻨﯽ!!!! ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺭ، ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﯿﺶ ﻣﯿﺰﻧﻪ؛ پاﺩﺯﻫﺮﺷﻮ ﺷﻮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽﮔﯿﺮﻥ!!!!

💓ﺳﻪ #ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﺎﻥ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﺪ:!!!!!!!! ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭ #ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﯾﺎﺭﯾﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ!!! ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﺭﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ!!! ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭﺳﺨﺘﯿﻬﺎ #ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﺗﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ!!

💓ﻣﺮﺩ ﺭﺍﺑﻪ #ﻋﻘﻠﺶ ﺑﻨﮕﺮ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺗﺶ! ﺯﻥ ﺭﺍﺑﻪ ﻭﻓﺎﯾﺶ، ﻧﻪ ﺑﻪ #ﺟﻤﺎﻟﺶ!!!! ﺩﻭﺳﺖ ﺭﺍﺑﻪ ﻣﺤﺒﺘﺶ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻼﻣﺶ!! ﻋﺎﺷﻖ ﺭﺍﺑﻪ ﺻﺒﺮﺵ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﺩﻋﺎﯾﺶ!!! ﻣﺎﻝ ﺭﺍﺑﻪ ﺑﺮﮐﺘﺶ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﺵ!!!! ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﺶ، ﻧﻪ ﺑﻪ #ﺑﺰﺭﮔﻴﺶ!! ﺩﻝ ﺭﺍﺑﻪ ﭘﺎﮐﯿﺶ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ!!!!

💓ﺳﻪ ﺗﺎ"ﺍ" ﺭﺍ ﺩﺭ #ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻩ!! ~ ﺍﻣﯿﺪ؛ ~ ﺍﺻﺎﻟﺖ؛ ~ ﺍﺩﺏ؛ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ"ﺱ" ~ ﺳﻌﺎﺩﺕ؛ ~ ﺳﻼﻣﺖ؛ ~ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﯼ؛ ......
🌺🌺🌺🌺🌺🌺

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رادویـــ ــن
شیطونشیطون
رادویـــ ــن

#آرامش یعنی حروف اسم تو که برایِ تلفظش مکث

یعنی
حروف اسم تو
که برایِ تلفظش مکث میکنم
تا لذتِ " جان دلم " گفتن هایـت
به جانِ من بنشیند ...

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیرمسعود(سرای شادی)
آروم و عادیآروم و عادی
امیرمسعود(سرای شادی)

#آرامش یه پسر و دختر کوچولو داشتن با

#آرامش یه پسر و دختر کوچولو داشتن بایه پسر و دختر کوچولو داشتن با هم بازی میکردن.
پسر کوچولو یه سری تیله داشت و دختر کوچولو چندتایی شیرینی با خودش داشت.
پسر کوچولو به دختر کوچولو گفت من همه تیله هامو بهت میدم؛ تو همه شیرینیاتو به من بده.
دختر کوچولو قبول کرد. پسر کوچولو بزرگترین و قشنگترین تیله رو یواشکی واسه خودش گذاشت کنار و بقیه رو به دختر کوچولو داد.
اما دختر کوچولو همون جوری که قول داده بود تمام شیرینیاشو به پسرک داد.
همون شب دختر کوچولو با ارامش تمام خوابید و خوابش برد.
ولی پسر کوچولو نمی تونست بخوابه چون به این فکر می کرد که همونطوری خودش بهترین تیله اشو یواشکی پنهان کرده شاید دختر کوچولو هم مثل اون یه خورده از شیرینیهاشو قایم کرده و همه شیرینی ها رو بهش نداده.

عذاب وجدان همیشه مال كسی است كه صداقت ندارد...
آرامش مال كسی است كه صداقت دارد...
لذت دنیا مال كسی نیست كه با آدم صادق زندگی می كند.
آرامش دنیا مال اون كسی است كه با وجدان صادق زندگی میكند...!


لحظه لحظۀ زندگی تون؛ لبریز از آرامش باشه دوستان گلم...!{-47-}

مشاهده همه ی 1 نظر
Banoo
Banoo

در چشمان ملتهب #توووو. حباب حباب؛ هذیان ،

در چشمان ملتهب #توووو. حباب حباب؛ هذیان ،

در چشمان ملتهب ...
حباب حباب؛
هذیان ،
بر امواج رژه می روند،،،

تا مبادا ،
سهم ابدی دریای باشد...


مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mahshid.gholiizadeh
mahshid.gholiizadeh

معرفی اپلیکیشن Sleepo؛ با صداهای آرامش بخش استراحت کنید

معرفی اپلیکیشن Sleepo؛ با صداهای آرامش بخش استراحت کنید

معرفی اپلیکیشن Sleepo؛ با صداهای آرامش بخش استراحت کنید

شنیدن صدای باران یا موج دریا آنقدر دلنشین هست که بتوانیم با شنیدن آن‌ها چشم‌هایمان را ببندیم و استراحت کنیم. این صداها باعث می‌شود با آرامش خاطری بیشتر بخوابیم و به نوعی به بهتر خوابیدنمان کمک می‌کند. حالا فرض کنید این گونه صدا‌ها را همه جا داشته باشید. Sleepo یک اپلیکیشن برای خواب بهتر است که قصد داریم در این مطلب به معرفی آن بپردازیم.

نرم افزار یاد شده با داشتن صداهای محیطی مختلف -که همگی کیفیت قابل توجهی دارند- باعث می‌شود تا صدای باران و موج دریا و بسیاری دیگر از اصوات آرامش بخش اطراف را در گوشی خود داشته باشید. با پخش کردن آن‌ها در زمان استراحت می‌توانید با آرامش خاطری وصف نشدنی خستگی در کنید و حتی بهتر از همیشه بخوابید. با معرفی این اپلیکیشن همراهمان باشید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MUHAMMAD
آروم و عادیآروم و عادی
MUHAMMAD

دِلم‌میخواست اَلان تو بَغلِت باشم موهامو نوازِش کنی

دِلم‌میخواست اَلان تو بَغلِت باشم موهامو نوازِش کنی

دِلم‌میخواست اَلان تو بَغلِت باشم
موهامو نوازِش کنی
منم غرق لذت بهت زل بزنم
تو دلم کلی قربون صدقت برم
بگی:دیوونه چته آدم ندیدی!!
بگم:نه اینطور آرامش تو زندگیم ندیدم💓🌿


◦•●◉✿❤️M❤️✿◉●•◦

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پَـــرےسـ2ــآ‌
پَـــرےسـ2ــآ‌

[ بہ‌خودٺ‌میآی‌میبینۍ‌دیگه هرچے‌صبر‌بوده‌خرج‌ڪردۍ . هرچے‌اعصآب‌بوده‌خورد‌ڪردۍ . دیگہ‌هیچیو

[ بہ‌خودٺ‌میآی‌میبینۍ‌دیگه
هرچے‌صبر‌بوده‌خرج‌ڪردۍ .
هرچے‌اعصآب‌بوده‌خورد‌ڪردۍ .
دیگہ‌هیچیو‌نمیتونۍ‌تحمل‌کُنی
فقط‌یه‌#آرامشِ‌مُطݪق‌ میخوآۍ ...! 😊]

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✿ |: ✿ ریـــــحـان بـــــــانـو ✿ :| ✿
مهربونمهربون
✿ |: ✿ ریـــــحـان بـــــــانـو ✿ :| ✿

سلام رفقا✋🙌 من محمد ابراهیم همت هستم ازشهرضا🌹 #سال1334 به

سلام رفقا✋🙌 من محمد ابراهیم همت هستم ازشهرضا🌹 #سال1334 به

سلام رفقا✋🙌
من محمد ابراهیم همت هستم ازشهرضا🌹 به دنیاآمدم😊
🌸چندروز به تولدم مونده بودکه ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭمﻋﺎﺯﻡ ﻛﺮﺑﻼی ﻣﻌﻠّﯽ ﻭ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﻗﺒﺮﺳﺎﻻﺭﺷﻬﯿﺪﺍﻥ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﻬﺪﺍﯼ ﺁﻥ ﺩﯾﺎﺭ ﺷﺪﻧﺪ
↘️↘️↘️

🍀🍀

🌹 خانمی باردار بود!
و اصرار بر سفر ...
همسرش بهش گفت بیا و نریم کربلا؛ بچه از دست بره...
. رفتند...
🌹حال خانم بد شد!😔
و دکتر گفت بچه مرده...
این با تمام گفت درست میشه!!!
.
فقط کارش اینه که برم کنار ...😭
بعد خودشان هوای ‌ما را دارند!
.
🌸در کنار ضریح امام حسین بعد از ، بیحال شد و خوابید!
🔴خواب دید که بانویی یه بچه را توی بغلش گذاشته!!
از خواب بلند شد...
. بعد ملاقات ؛
دکتر گفت این بچه همان بچه‌ای که مرده بود نیست!!
معجزه شده...
.
.
می دونید این خانم کیه؟
مادر !!
که وقتی سر بچه‌اش جدا شد در ...
و خواستن پیکر را داخل بگذارن؛
به گفت:
خانم ‌تان را بهتان برگرداندم...😭

🍀🍀

😇شهید محمد ابراهیم همت:

یاد خدا را فراموش نکنید .
مرتب بسم الله بگویید.با یادو ذکر خدا و عمل برای رضای خدا خیلی از مسائل حل میشود
🌷🍃🌷🍃🍃🌷🍃

🍀🍀

دوستای گلم خیلی خوشحال شدم😍
به یادمون باشید به یادتونیم☺️
تمام کارهاتون برای رضای خدا باشد☺️ دعابرای آقاامام زمان عج وظهور اماممون فراموش نشه😐

یاعلی رفقا✋
🍀🍀

شادی ارواح طیبه ی شهدا🌷 و علی الخصوص شهید حاج همت

🌷 صلوات 🌷

✨ التماس دعای فرج✨

یاعلی✋
🍀🍀

مشاهده همه ی 2 نظر