آرزو نوری
آرزو نوری

جنگ بهانه خوبی بود برای تفنگها آواز

جنگ بهانه خوبی بود برای تفنگها آواز

جنگ
بهانه خوبی بود
برای تفنگها
آواز بخوانند و شراب بنوشند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید