پــگــ♥ـــآه
پــگــ♥ـــآه

دلم فریاد می خواهد. فریادی به وسعت سکوت همچون پرنده

دلم فریاد می خواهد...
فریادی به وسعت سکوت همچون پرنده ای در قفس که در پستوی پنجره، چشمانم
پرواز را به فراموشی سپرده است...🎈

دلدادگــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
*&*&*&
قاطیقاطی
*&*&*&

" دل‍‌‌ـم فـریـاد می خواهد فریادی به وسعت سکوت

" دل‍‌‌ـم فـریـاد می خواهد فریادی به وسعت سکوت

" دل‍‌‌ـم فـریـاد می خواهد
فریادی به وسعت سکوت
همچون پرنده ای در قفس
که در پستوی پنجره چشمانم
پرواز را به فراموشی سپرده است !


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید