A ɱ ίર
A ɱ ίર

دلم، یک مزرعه می خواهد ! یک «تــو» یک من

دلم، یک مزرعه می خواهد !
یک «تــو» یک من ..
و گندم زاری طلایی رنگ
که هوایش آکنده با عطر نفسهای
"تو" باشد...برای ارسال اولین نظر کلیک کنید