نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

تنها نہ ز جان در رہ آن یار گذشتم

تنها نہ ز جان در رہ آن یار گذشتم

از هر چہ مرا بود بہ یڪ بار گذشتم


عاشق اگر ازجان گذرددر رہ معشوق

من از دو جهان در طلب یار گذشتم

.#اديب_باستان

ارغـــوانــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

تنها نہ ز جان در رہ آن یار گذشتم

تنها نہ ز جان در رہ آن یار گذشتم

از هر چہ مرا بود بہ یڪ بار گذشتم


عاشق اگر ازجان گذرددر رہ معشوق

من از دو جهان در طلب یار گذشتم

.#اديب_باستان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

تنها نہ ز جان در رہ آن یار گذشتم

تنها نہ ز جان در رہ آن یار گذشتم

از هر چہ مرا بود بہ یڪ بار گذشتم


عاشق اگر ازجان گذرددر رہ معشوق

من از دو جهان در طلب یار گذشتم

.#اديب_باستان

ارغـــوانــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

تنها نہ ز جان در رہ آن یار گذشتم

تنها نہ ز جان در رہ آن یار گذشتم

از هر چہ مرا بود بہ یڪ بار گذشتم


عاشق اگر ازجان گذرددر رہ معشوق

من از دو جهان در طلب یار گذشتم

.#اديب_باستان

سـتــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

تنها نہ ز جان در رہ آن یار گذشتم

تنها نہ ز جان در رہ آن یار گذشتم

از هر چہ مرا بود بہ یڪ بار گذشتم


عاشق اگر ازجان گذرددر رہ معشوق

من از دو جهان در طلب یار گذشتم

.#اديب_باستان

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید