نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

چنانم دست و پا بستے ڪہ وا ماندم ز هر رَستے

چنانم دست و پا بستے ڪہ وا ماندم ز هر رَستے





هر آن بیند مرا گوید چہ صیاد زبر دستے

ے

بــزن بــــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

چنانم دست و پا بستے ڪہ وا ماندم ز هر رَستے

چنانم دست و پا بستے ڪہ وا ماندم ز هر رَستے





هر آن بیند مرا گوید چہ صیاد زبر دستے

ے

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

چنانم دست و پا بستے ڪہ وا ماندم ز هر رَستے

چنانم دست و پا بستے ڪہ وا ماندم ز هر رَستے





هر آن بیند مرا گوید چہ صیاد زبر دستے

ے

بــزن بــــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

چنانم دست و پا بستے ڪہ وا ماندم ز هر رَستے

چنانم دست و پا بستے ڪہ وا ماندم ز هر رَستے





هر آن بیند مرا گوید چہ صیاد زبر دستے

ے

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

چنانم دست و پا بستے ڪہ وا ماندم ز هر رَستے

چنانم دست و پا بستے ڪہ وا ماندم ز هر رَستے





هر آن بیند مرا گوید چہ صیاد زبر دستے

ے

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Banoo
Banoo

#غم اگر #شبے نگیرد خبر از #دلم #ڪہ چونے

#غم اگر #شبے نگیرد خبر از #دلم #ڪہ چونے

#غم اگر ے نگیرد خبر از چونے


بہ عتاب هان زِ چِہ از بُرونے...



ے

مشاهده همه ی 2 نظر
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

ذرہ اے عشق بیاور، هَمہ ام جان بِستان

ذرہ اے عشق بیاور، هَمہ ام جان بِستان





فارغ از جان چو شدے ،هر چہ ڪہ جز آن بِستان...

ے.

یار قدیمی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

چہ خرابم ڪہ خرابات خرابم باشد

چہ خرابم ڪہ خرابات خرابم باشد





سوزم آن سان ڪہ هم آتش پِیِ آبم باشد...

ے.

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

ذڪر جمال روے او دل بَرَدم بہ سوے او

ذڪر جمال روے او دل بَرَدم بہ سوے او





چـون بہ زبان دون ڪنم مَدح هزار تـوے او...

ے.

عطر سوسن
مشاهده همه ی 2 نظر