بمآن . #بمآن . دوست دآشتنم هنوز بوی

بمآن ..
..
دوست دآشتنم
هنوز بوی بارآن و ‌گِل می‌دهد ..♡
بوی مدآد شده‌ی ‌ ام ..♡
بوی ‌ هآی گل محمدی لآی ..♡

بمآن ..
من تو رآ
قد دو دوستت دآرم..♡

‌‎🚬#sσкσт,тαŁкн 🚬

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید