رضا(جانم رضا)
رضا(جانم رضا)

📜 #وصیتنامه 🌹 #شهید_قاسم_نوری شما

📜 #وصیتنامه 🌹 #شهید_قاسم_نوری شما

📜

🌹

شما را سفارش میکنم:
مبادا ء رادرپیش حضرت باریتعالی سازید

🌺مبادا با دست ء را
جهت به روی خود

مشاهده همه ی 1 نظر