فرار ظریف؛ پایان آمریکا پرستی در ایران انقلابی!

فرار ظریف؛ پایان آمریکا پرستی در ایران انقلابی!


بیگانه گروی افراطی هرگز با عاقبت به خیری همراه نبوده است.

ظریف نماد تفکری بود که کعبه آمال ایران را در آمریکای خونخوار خلاصه کرده بود.

اکنون در آستانه افول و احتضار مباشر و ایران و آمریکا٬ راهی جز فرار از پرسش های بی پاسخ ملت نجیب مان نیافته و فرار را بر قرار ترجیح داده است.

او خود بهتر می داند که از تاریخ گریزی نیست و نام او در کنار همه بانیان ثبت خواهد شد.

بیچاره آن معدود اصحاب عمائم که در این بودند!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید