امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

من مات توام. دلم رابرداشتی و

من مات توام. دلم رابرداشتی و

من مات توام.

دلم رابرداشتی
و
بردی.

من حالا
بی دل
کناراین حجم تنهایی...،،،

می آیی؟؟؟

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید