احمد هـمسفر عشـقـ...
احمد هـمسفر عشـقـ...

📜📜📜📜🌿🌹🌿📜📜📜📜 💠 (در دعا به هنگام

📜📜📜📜🌿🌹🌿📜📜📜📜


💠 (در دعا به هنگام طلب باران فرمود:) خدايا! ما را با ابرهاي رام سيراب كن، نه ابرهای سركش!

(اين كلمات از فصيح ترين و شگفتی آورترين كلمات اديبانه است كه ابرهای سركش همراه با رعد و برق را به شتران چموش تشبيه كرد كه بار از پشت می افكنند و سواری نمی دهند، و ابرهای رام به شتران رام تشبيه كرد كه به راحتی شير داده، و سواری می دهند.)


📒

📜🌹🕊
📜🌿🌹
📜📜📜📜

هـمسفر عشـقـ...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید