MoHsEN
MoHsEN

💢چرا شاه نشد؟

ماجرای پرفراز و نشیب ایران و غرب با اعمال دوباره مجددا در مرکز گفتگوها قرار گرفته است.

اما فعالیت هسته ای ایران فقط به پس برمیگردد؟

اولین فعالیتهای هسته ای در چه دوره ای آغاز شد و در آن زمان چگونه با ایران برخورد کرد؟

جالب است بدانید، در سال ۱۳۳۸(۱۹۵۹) آیزنهاور وقت آمریکا شخصا رآکتور کوچکی به تهران در قالب برنامه "اتم برای صلح" هدیه کرد.

سال ۱۳۵۲ شاه از علی اکبر اعتماد، فیزیک دان ایرانی خواست برنامه اتمی را پیگیری کند. آلمانها و فرانسوی ها با دریافت پولهای نفت در ایران ساختمان نیروگاه بوشهر را کلنگ زدند و پروژه های چند دلاری را برعهده میگرفتند.

شاه ایران سال فوریه ۱۹۷۴ در مصاحبه با نشریه لوموند در موضع گیری عجیبی گفت:

"خيلی زودتر از آن که فکر می کنيد ايران را در اختيار خواهد داشت."

این موضع عجیب پس از آزمایش اتمی هند در همان سال رسانه ای شد.

اما سوال این است چرا ایران با مواجه نشد؟ با وجود اینکه ایران صراحتا اعلام کرده بود دنبال بمب است؟
چرا تا زمانیکه ایران میداد و فناوری هسته ای را از صاحبان آن میخرید، هیچ قدرتی در دنیا او را و یا تهدید نمیکرد؟
شاه نه تنها تحریم نشد بلکه بزرگترین محموله های سلاح را شرکتهای آمریکایی به ایران میفروختند!

درست مثل عربستان امروز، که نفت میدهد و و سلاح وارد میکند!

پس از انقلاب وقتی برای چند سال فعالیت هسته ای شد و شرکتهای خارجی ایران را ترک کردند و حتی حاضر به کوچکترین همکاری با ایران نشدند، دانشمندان ایرانی با حمایت نظام سیاسی و مردم خود توانستند پیچیده فناوری هسته ای را بطور کامل بدست آورند.
چرخه ای که در دنیا در دست چند کشور محدود است، نشان میدهد فعالیت هسته ای مساله اصلی آمریکایی ها نیست، زیرا پیش از انقلاب در کشور بدلیل که داشتند خود برای نظام پادشاهی نیروگاه می ساختند و پول نفت را چپاول میکردند.
مساله، استقلال کشورهاست، هر کشوری در مدار استقلال حرکت کند و خارج از سلطه قدرتها باشد باید و تهدید شود.
هسته ای بهانه ای برای به سلطه کشیدن کشورهای مستقل است.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید