فرشته ارشد.ققنــــــــوس عــــــــــشق
فرشته ارشد.ققنــــــــوس عــــــــــشق

عقل را بنگر ، که با عشق ، گفتگو دارد هنووز

عقل را بنگر ، که با عشق ، گفتگو دارد هنووز

عقل را بنگر ، که با عشق ، گفتگو دارد هنووز ،
قطره ،،
همچشمی چرا ،
با آب دریا میکند ؟
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ققنــــــــوس عــــــــــشق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

تا نشویی دست و دل از دیگران عاشق مباش

تا نشویی دست و دل از دیگران عاشق مباش

نیست جایز دردلِ خودصد نهالِ عشق کاشت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرشته ارشد.ققنــــــــوس عــــــــــشق
فرشته ارشد.ققنــــــــوس عــــــــــشق

دل غزل چشم قدح پیمانه میخواهی چکار ؟ چهره ی

دل غزل چشم قدح پیمانه میخواهی چکار ؟ چهره ی

دل غزل چشم قدح پیمانه میخواهی چکار ؟
چهره ی زیبا غزل ، افسانه میخواهی چکار ؟
شمع سوزانی مرا کمتر بسوزان ، جانِ من ،،
من بگردم دور تو ، پروانه میخواهی چکار ؟
عهد کردی با خودت ،دیوانه گردانی مرا ؟
من که مجنون توام ، دیوانه میخواهی چکار ؟
فاتح قلبم شدی ، مغلوب گشتم ، چون اسیر ،
از منِ مغلوب دل ، فرزانه میخواهی چکار ؟

ققنــــــــوس عــــــــــشق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید