متین(ما به عشق باختیم )
متین(ما به عشق باختیم )

خورده‌ایم نوشیده‌ایم با شگفتی به تماشای ستاره‌ها نشسته‌ایم

خورده‌ایم
نوشیده‌ایم
با شگفتی به تماشای ستاره‌ها نشسته‌ایم
چند نفری را دوست داشته‌ایم
کمی اعتراض کرده‌ایم
کمی زندگی کرده‌ایم
کمی دیگر نیز زندگی خواهیم کرد

ا |

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Banoo
Banoo

🍻 خورده‌ایم نوشیده‌ایم با شگفتی

🍻 خورده‌ایم نوشیده‌ایم با شگفتی


🍻
خورده‌ایم
نوشیده‌ایم
با شگفتی به تماشای ستاره‌ها نشسته‌ایم
چند نفری را دوست داشته‌ایم
کمی اعتراض کرده‌ایم
کمی زندگی کرده‌ایم
کمی دیگر نیز زندگی خواهیم کرد

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
خدا حکمتت رو شکر
خدا حکمتت رو شکر

خورده‌ایم نوشیده‌ایم با شگفتی به تماشای ستاره‌ها نشسته‌ایم

خورده‌ایم
نوشیده‌ایم
با شگفتی به تماشای ستاره‌ها نشسته‌ایم
چند نفری را دوست داشته‌ایم
کمی اعتراض کرده‌ایم
کمی زندگی کرده‌ایم
کمی دیگر نیز زندگی خواهیم کرد

|

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Banoo
Banoo

خورده‌ایم نوشیده‌ایم با شگفتی به تماشای ستاره‌ها نشسته‌ایم

خورده‌ایم نوشیده‌ایم با شگفتی به تماشای ستاره‌ها نشسته‌ایم

خورده‌ایم
نوشیده‌ایم
با شگفتی به تماشای ستاره‌ها نشسته‌ایم
چند نفری را دوست داشته‌ایم
کمی اعتراض کرده‌ایم
کمی زندگی کرده‌ایم
کمی دیگر نیز زندگی خواهیم کرد

مشاهده همه ی 2 نظر
Banoo
Banoo

کدام تکه‌ی جهان ما را جدا کرد

کدام تکه‌ی جهان ما را جدا کرد

کدام تکه‌ی جهان
ما را جدا کرد...

کدام تکه‌ی جهان
ما را تنها برای چند روز
دوباره به هم می‌رساند...

تا خطوط تازه‌ی شعر را آواز بخوانیم
تا دوباره پرواز را بیاموزیم...

تا گذشته‌ی فراموش‌کار را
به یاد آوریم...

تا دوباره همدیگر را
بدرود بگوییم...


بــاران عشــــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@AVAYKHOSH_2000

خورده‌ایم نوشیده‌ایم با شگفتی به تماشای ستاره‌ها نشسته‌ایم

خورده‌ایم نوشیده‌ایم با شگفتی به تماشای ستاره‌ها نشسته‌ایم

خورده‌ایم
نوشیده‌ایم
با شگفتی به تماشای ستاره‌ها نشسته‌ایم
چند نفری را دوست داشته‌ایم
کمی اعتراض کرده‌ایم
کمی زندگی کرده‌ایم
کمی دیگر نیز زندگی خواهیم کرد

اکولالیا |

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Banoo
Banoo

کدام تکه‌ی جهان ما را جدا کرد کدام تکه‌ی

کدام تکه‌ی جهان ما را جدا کرد کدام تکه‌ی

کدام تکه‌ی جهان
ما را جدا کرد
کدام تکه‌ی جهان
ما را تنها برای چند روز
دوباره به هم می‌رساند
تا خطوط تازه‌ی شعر را آواز بخوانیم
تا دوباره پرواز را بیاموزیم
تا گذشته‌ی فراموش‌کار را
به یاد آوریم
تا دوباره همدیگر را
بدرود بگوییم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید