فرشته ارشد.ققنــــــــوس عــــــــــشق
فرشته ارشد.ققنــــــــوس عــــــــــشق

مرا از دار دنیا، گوشه ی ویرانگی بهتر همین یک

مرا از دار دنیا، گوشه ی ویرانگی بهتر همین یک

مرا از دار دنیا، گوشه ی ویرانگی بهتر
همین یک لقمه نان ازسفره ی شاهانگی بهتر

ازاین میخانه ها دل می کّنم، بی هیچ تردیدی
برای عاشق تنها، شراب خانگی بهتر

نه ذره ذره پوسیدن، درون پیله ی عادت
میان این گلستان بی گمان پروانگی بهتر

ندارد هیچ معنا، آشنایی باچنین خلقی
یقینا" آسمان را با زمین بیگانگی بهتر

بدون عشق،تاکی سرکنم دراین جهان،ای دوست؟
اگرعاقل شدن این است، پس دیوانگی بهتر...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید