تِـೋـمِـೋـضِـೋـی آلِـೋـآیآمِـೋـ
آروم و عادیآروم و عادی
تِـೋـمِـೋـضِـೋـی آلِـೋـآیآمِـೋـ

#زنــدگــی_زیــبــاســت زندگی را سخت نكنيم، خیلی ساده استزندگی را سخت نكنيم، خیلی ساده است.
در چهار عبارت خلاصه میشود...

آدمی باید بتواند سهم خطای خود را ببیند؛
تا بتواند بگوید: "متاسفم"

آدمی باید شجاعت داشته باشد؛
تا بتواند بگوید: "من را ببخش"

آدمی باید عشق داشته باشد؛
تا بتواند بگوید: "دوستت دارم"

آدمی باید شاکر داشته و نعمتهایش باشد؛
تا بتواند بگوید: "متشکرم"

و در نهایت آدمی باید به درک راز نهفته در این چهار عبارت برسد؛

تا بتواند مسئولیت زندگی خویش را به تمامی بپذیرد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید