نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

آدمے را مرگ هم‌عصران ڪند داناے وقت

آدمے را مرگ هم‌عصران ڪند داناے وقت

سرو، هنگام خزان در باغ یڪتا می‌شود

ے_نسفی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

آدمے را مرگ هم‌عصران ڪند داناے وقت

آدمے را مرگ هم‌عصران ڪند داناے وقت

سرو، هنگام خزان در باغ یڪتا می‌شود

ے_نسفی

بــزن بــــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

آدمے را مرگ هم‌عصران ڪند داناے وقت

آدمے را مرگ هم‌عصران ڪند داناے وقت

سرو، هنگام خزان در باغ یڪتا می‌شود

ے_نسفی

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

آدمے را مرگ هم‌عصران ڪند داناے وقت

آدمے را مرگ هم‌عصران ڪند داناے وقت

سرو، هنگام خزان در باغ یڪتا می‌شود

ے_نسفی

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

ڪشیدہ تختہ بہ رویِ دڪانِ خود خورشید

ڪشیدہ تختہ بہ رویِ دڪانِ خود خورشید

شڪستہ رونقِ بازارِ صبحدم بے تو...

ے_نسفے.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

ڪشیدہ تختہ بہ رویِ دڪانِ خود خورشید

ڪشیدہ تختہ بہ رویِ دڪانِ خود خورشید

شڪستہ رونقِ بازارِ صبحدم بے تو...

ے_نسفے.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

ڪشیدہ تختہ بہ رویِ دڪانِ خود خورشید

ڪشیدہ تختہ بہ رویِ دڪانِ خود خورشید

شڪستہ رونقِ بازارِ صبحدم بے تو...

ے_نسفے.

المــاس هــای درخشــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ستـــایـش
آروم و عادیآروم و عادی
ستـــایـش

راستے را نبوَد هیچ زوالے بہ جهان

راستے را نبوَد هیچ زوالے بہ جهان

سرو اگر خشڪ شود، باز عصا می‌گردد

ے_نسفے

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ستـــایـش
آروم و عادیآروم و عادی
ستـــایـش

راستے را نبوَد هیچ زوالے بہ جهان

راستے را نبوَد هیچ زوالے بہ جهان

سرو اگر خشڪ شود، باز عصا می‌گردد

ے_نسفے

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ستـــایـش
آروم و عادیآروم و عادی
ستـــایـش

راستے را نبوَد هیچ زوالے بہ جهان

راستے را نبوَد هیچ زوالے بہ جهان

سرو اگر خشڪ شود، باز عصا می‌گردد

ے_نسفے

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید