بابایی
خوشحالخوشحال
بابایی

وسواسی باشید در انتخاب کتابی که می‌خوانید فیلمی که

وسواسی باشید در انتخاب کتابی که می‌خوانید فیلمی که

وسواسی باشید
در انتخاب کتابی که می‌خوانید
فیلمی که می‌بینید
آدمی که با آن معاشرت می‌کنید
موضوعی که به آن فکر می‌کنید
این‌ها غذای روح شما هستند ...

نظرات برای این پست غیر فعال است