❤9روز تا بَهارے دیڱر❤
❤9روز تا بَهارے دیڱر❤

#تلنگر تڪ تیر انداز خودی را #صدا زدم،تڪ تیر انداز خودی را زدم،
گفتم اوناهاش ، بزنش
اسلحه اش را برداشت و نشانه گرفت ، را حبس کرد ،
ولی ناگهان اسلحه اش را آورد..!
لحظه اے بعد دوباره نشانه گرفت و کرد و...

گفتم:( چرا بار نزدیش؟!
به آرامی گفت:
داشت می خورد...:)

ســرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید