نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

شرمسار توام اے دیدہ ازین گریہ خونین

شرمسار توام اے دیدہ ازین گریہ خونین

ڪہ شدے ڪور و تماشاے رخش سیر نڪردے

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

شاہ باشے یا گدا از دست ساقے فلڪ

شاہ باشے یا گدا از دست ساقے فلڪ

باید این تہ جرعہ ے جام اجل نوشید و رفت

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

غیر آزار ندیدم چو گرفتارم دید

غیر آزار ندیدم چو گرفتارم دید

ڪس مبادا چو من زار گرفتار ڪسے

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

سیہ تر از سر زلف تو روزگار من است

سیہ تر از سر زلف تو روزگار من است

دگرچہ خواهد ازاین بیش روزگاراز من

بــزن بــــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

بہ چشمڪ اینهمہ مژگان بہ هم مزن یارا

بہ چشمڪ اینهمہ مژگان بہ هم مزن یارا

ڪہ این دو فتنہ بهم مے زنند دنیا

المــاس هــای درخشــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
«انسانم آرزوست»
«انسانم آرزوست»

بی تو يک لحظه رمق در دل و در جانم

بی تو يک لحظه رمق در دل و در جانم

بی تو يک لحظه رمق
در دل و در جانم نيست ...
بيقرارم نکنی !
طاقت هجرانم نيست

عمـــــرِ گــران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید