نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

ز عشقم بر زبان می‌آید امشب آتشین حرفے

ز عشقم بر زبان می‌آید امشب آتشین حرفے

ڪز او گر لب فروبندم، دلِ صد چاڪ می‌سوزد

ے_رازے

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

ز عشقم بر زبان می‌آید امشب آتشین حرفے

ز عشقم بر زبان می‌آید امشب آتشین حرفے

ڪز او گر لب فروبندم، دلِ صد چاڪ می‌سوزد

ے_رازے

بــزن بــــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

ز عشقم بر زبان می‌آید امشب آتشین حرفے

ز عشقم بر زبان می‌آید امشب آتشین حرفے

ڪز او گر لب فروبندم، دلِ صد چاڪ می‌سوزد

ے_رازے

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نجلا
آروم و عادیآروم و عادی
نجلا

ز عشقم بر زبان می‌آید امشب آتشین حرفے

ز عشقم بر زبان می‌آید امشب آتشین حرفے

ڪز او گر لب فروبندم، دلِ صد چاڪ می‌سوزد

ے_رازے

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید