Hadis Nazari
Hadis Nazari

توتنها نیستۍ، تو از همه طࢪف با خدا احاطه شدێ^^ #شیࢪین^^

توتنها نیستۍ، تو از همه طࢪف با خدا احاطه شدێ^^ #شیࢪین^^

توتنها نیستۍ، تو از همه طࢪف با خدا احاطه شدێ^^ ࢪین^^

مشاهده همه ی 4 نظر