محمّد
محمّد

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹پیامبر اکرم(ص): پروردگارم چند چيز را به من سفارش كرد: برای او در نهان و آشكار، اخلاص ورزم؛ از كسی كه به من ستم می‌كند، بگذرم؛ به كسی كه مرا محروم می‌دارد، عطا كنم؛ با كسی كه با من قطعِ رابطه می‌كند، بپيوندم؛ سكوتم، فكر كردن باشد و نگاهم عبرت‏ آموز.


⏳امروز چهارشنبه
۲۵ دی ۱۳۹۸
۱۹ جمادی الاول ۱۴۴۱
۱۵ ژانویه ۲۰۲۰

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمّد
محمّد

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹پیامبر اکرم(ص): پروردگارم چند چيز را به من سفارش كرد: برای او در نهان و آشكار، اخلاص ورزم؛ از كسی كه به من ستم می‌كند، بگذرم؛ به كسی كه مرا محروم می‌دارد، عطا كنم؛ با كسی كه با من قطعِ رابطه می‌كند، بپيوندم؛ سكوتم، فكر كردن باشد و نگاهم عبرت‏ آموز.


⏳امروز چهارشنبه
۲۵ دی ۱۳۹۸
۱۹ جمادی الاول ۱۴۴۱
۱۵ ژانویه ۲۰۲۰

یادگارِ ماندگار
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمّد
محمّد

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹پیامبر اکرم(ص): پروردگارم چند چيز را به من سفارش كرد: برای او در نهان و آشكار، اخلاص ورزم؛ از كسی كه به من ستم می‌كند، بگذرم؛ به كسی كه مرا محروم می‌دارد، عطا كنم؛ با كسی كه با من قطعِ رابطه می‌كند، بپيوندم؛ سكوتم، فكر كردن باشد و نگاهم عبرت‏ آموز.


⏳امروز چهارشنبه
۲۵ دی ۱۳۹۸
۱۹ جمادی الاول ۱۴۴۱
۱۵ ژانویه ۲۰۲۰

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمّد
محمّد

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹پیامبر اکرم(ص): پروردگارم چند چيز را به من سفارش كرد: برای او در نهان و آشكار، اخلاص ورزم؛ از كسی كه به من ستم می‌كند، بگذرم؛ به كسی كه مرا محروم می‌دارد، عطا كنم؛ با كسی كه با من قطعِ رابطه می‌كند، بپيوندم؛ سكوتم، فكر كردن باشد و نگاهم عبرت‏ آموز.


⏳امروز چهارشنبه
۲۵ دی ۱۳۹۸
۱۹ جمادی الاول ۱۴۴۱
۱۵ ژانویه ۲۰۲۰

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمّد
محمّد

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹پیامبر اکرم(ص): پروردگارم چند چيز را به من سفارش كرد: برای او در نهان و آشكار، اخلاص ورزم؛ از كسی كه به من ستم می‌كند، بگذرم؛ به كسی كه مرا محروم می‌دارد، عطا كنم؛ با كسی كه با من قطعِ رابطه می‌كند، بپيوندم؛ سكوتم، فكر كردن باشد و نگاهم عبرت‏ آموز.


⏳امروز چهارشنبه
۲۵ دی ۱۳۹۸
۱۹ جمادی الاول ۱۴۴۱
۱۵ ژانویه ۲۰۲۰

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمّد
محمّد

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹پیامبر اکرم(ص): پروردگارم چند چيز را به من سفارش كرد: برای او در نهان و آشكار، اخلاص ورزم؛ از كسی كه به من ستم می‌كند، بگذرم؛ به كسی كه مرا محروم می‌دارد، عطا كنم؛ با كسی كه با من قطعِ رابطه می‌كند، بپيوندم؛ سكوتم، فكر كردن باشد و نگاهم عبرت‏ آموز.


⏳امروز چهارشنبه
۲۵ دی ۱۳۹۸
۱۹ جمادی الاول ۱۴۴۱
۱۵ ژانویه ۲۰۲۰

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمّد
محمّد

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹پیامبر اکرم(ص): پروردگارم چند چيز را به من سفارش كرد: برای او در نهان و آشكار، اخلاص ورزم؛ از كسی كه به من ستم می‌كند، بگذرم؛ به كسی كه مرا محروم می‌دارد، عطا كنم؛ با كسی كه با من قطعِ رابطه می‌كند، بپيوندم؛ سكوتم، فكر كردن باشد و نگاهم عبرت‏ آموز.


⏳امروز چهارشنبه
۲۵ دی ۱۳۹۸
۱۹ جمادی الاول ۱۴۴۱
۱۵ ژانویه ۲۰۲۰

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمّد
محمّد

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹پیامبر اکرم(ص): پروردگارم چند چيز را به من سفارش كرد: برای او در نهان و آشكار، اخلاص ورزم؛ از كسی كه به من ستم می‌كند، بگذرم؛ به كسی كه مرا محروم می‌دارد، عطا كنم؛ با كسی كه با من قطعِ رابطه می‌كند، بپيوندم؛ سكوتم، فكر كردن باشد و نگاهم عبرت‏ آموز.


⏳امروز چهارشنبه
۲۵ دی ۱۳۹۸
۱۹ جمادی الاول ۱۴۴۱
۱۵ ژانویه ۲۰۲۰

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمّد
محمّد

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹پیامبر اکرم(ص): پروردگارم چند چيز را به من سفارش كرد: برای او در نهان و آشكار، اخلاص ورزم؛ از كسی كه به من ستم می‌كند، بگذرم؛ به كسی كه مرا محروم می‌دارد، عطا كنم؛ با كسی كه با من قطعِ رابطه می‌كند، بپيوندم؛ سكوتم، فكر كردن باشد و نگاهم عبرت‏ آموز.


⏳امروز چهارشنبه
۲۵ دی ۱۳۹۸
۱۹ جمادی الاول ۱۴۴۱
۱۵ ژانویه ۲۰۲۰

یار قدیمی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمّد
محمّد

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹پیامبر اکرم(ص): پروردگارم چند چيز را به من سفارش كرد: برای او در نهان و آشكار، اخلاص ورزم؛ از كسی كه به من ستم می‌كند، بگذرم؛ به كسی كه مرا محروم می‌دارد، عطا كنم؛ با كسی كه با من قطعِ رابطه می‌كند، بپيوندم؛ سكوتم، فكر كردن باشد و نگاهم عبرت‏ آموز.


⏳امروز چهارشنبه
۲۵ دی ۱۳۹۸
۱۹ جمادی الاول ۱۴۴۱
۱۵ ژانویه ۲۰۲۰

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید