امیــــــــر
ورزشکارورزشکار
امیــــــــر

زنـدگی شیـرین میشـه وقـتی دلیل نفـس کشـیدنت کنارت باشه

زنـدگی شیـرین میشـه وقـتی دلیل نفـس کشـیدنت کنارت باشه

زنـدگی شیـرین میشـه
وقـتی دلیل نفـس کشـیدنت کنارت باشه
وقتی که باشی
تا کـه بـاشم
نفـس بکشـم با
زنـدگی کنم کنار
حسـه خـیلی خـوبیـه همیشـه
کنـارهـ گوشـم بـاشه
بـالـاتـرین آرامـشـه دنـیاسـت
وقتی که رو دارم❤️😘😍

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید