ویآن ♥کآکتوص♥
شیطونشیطون
ویآن ♥کآکتوص♥

از دلبر ما نشان کهـ دارد در خانهـ مهــے

از دلبر ما نشان کهـ دارد در خانهـ مهــے

از دلبر ما نشان کهـ دارد
در خانهـ مهــے نهــان کهـ دارد
بی‌دیدهـ جمال او کهـ بیند
بیرون ز جهــان جهــان کهـ دارد
آن تیر کهـ جان شکار آنست
بنماے کهـ آن کمان کهـ دارد
در هــر طرفے یکے نگاریست
صوفے تو نگر کهـ آن کهـ دارد
این صورت خلق جملهـ نقش‌اند
هــم جان داند کهـ جان کهـ دارد
این جملهـ گدا و خوشهـ چین‌اند
آن دست گهــرفشان کهـ دارد
قلاب شدند جملهـ عالم
آخر خبرے ز کان کهـ دارد
شادست زمان بهـ شمس تبریز
آخر بنگر زمان کهـ دارد

مولانا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید