g.h.o.l.a.m.a.l.i
g.h.o.l.a.m.a.l.i

با اجرای سند ۲۰۳۰ نام شهید حسین فهمیده رو از

با اجرای سند ۲۰۳۰ نام شهید حسین فهمیده رو از

با اجرای سند ۲۰۳۰ نام شهید حسین فهمیده رو از کتابها حذف کردند تا روحیه ایثار گذشت فداکاری و انسانیت رو در کودکان و نوجوانان از بین ببرند!
ظهور کرد تا نشون بده بچه شیعه غیرت داره
ایثار و گذشت میفهمه حتی اگر اسم ها و عنوان ها حذف بشه!
👤 ملیکا مهدوی

راز دوست داشتن خدا
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید