مریم *مدیرفنی سرای شادی*
آروم و عادیآروم و عادی
مریم *مدیرفنی سرای شادی*

راه کـه مــیروی ، عـقب مـی مانم نـه بـرای ایـنکه

راه کـه مــیروی ، عـقب مـی مانم نـه بـرای ایـنکه

راه کـه مــیروی ، عـقب مـی مانم
نـه بـرای ایـنکه نـخواهم بـا تـو همـقدم باشم
مـیخواهم پا جـای پـایت بگـذارم و مـواظبت بـاشم
مـیخواهم ردپایت را هـیچ خـیابانی در آغوش نکشد . . .
تـو فـقط برای مـنی . . .
♥M♥

نظرات برای این پست غیر فعال است