دِلَݥ‌تَنگِہ‌پُرتِقاݪِ‌مَـטּ☘.͜.
ناراحتناراحت
دِلَݥ‌تَنگِہ‌پُرتِقاݪِ‌مَـטּ☘.͜.

اوم‍ داشتم‍ بھ‌ این فکرمی‌کردم‍ اگھ‌ یکی‌هی‌برھ‌ هی برگردھ‌

اوم‍
داشتم‍ بھ‌ این فکرمی‌کردم‍ اگھ‌ یکی‌هی‌برھ‌ هی برگردھ‌
واسھ‌ اونی‌کھ‌ هی‌صبر میکنھ‌ انتظارمیکشھ‌ بعد امیدوارمیشھ‌
چی‌پیش‌میاد؟
انگـارکھ‌ آدم‍ و یکبار میبرن تو دل آتیش بعد میندازنش تو استخرِ یخ ...
چی‌میشھ‌؟
میشکنھ‌،می لرزھ‌،می سوزھ‌!¡
‌،میمیرھ‌،میمیرھ‌ : )🌿🙂

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید